Zony nebezpeenych zon

Explózia mô¾e dosiahnu» len v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu, tj. Obsahuje plynov, pár alebo prachu. Vyplýva z princípu domov v chemických nádr¾iach, rafinérie, elektrárne, lakovne, chemické prevádzky, cementární a mnoho ïal¹ích, ktoré zakladajú pra¹nom alebo prá¹kových výrobkov.

Preto¾e v konkrétnych krajinách Európskej únie u¾ mnoho rokov sa bezpeènostné predpisy znaène odli¹ovali od seba, boli tie¾ veµkou stenou vo výmene tovaru, boli zavedené na zjednotenie a ulo¾ili na zariadenia fungujúce v zraniteµných zónach tzv. Oznaèenia ATEX.

Biostenix Sensi Oil New

Aké sú znaèky ATEX?V rámci tejto spoloènosti sa v blízkosti oblastí s nebezpeèenstvom výbuchu pou¾ívajú podrobné po¾iadavky opísané v právnom kroku Európskej únie, ktorý musí ka¾dý výrobok spåòa». Po¾iadavky, ktoré tieto hodnoty chápu nemo¾no regulova» interne v daných èlenských ¹tátoch EÚ, nemô¾u, ale nespåòajú normy EÚ a nemô¾u zhor¹i» po¾iadavky.Ka¾dá dátová zariadenie k kariéru v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu musia by» oznaèené aj s modelom zavedeného smernicou. Tieto znaèky majú sériu symbolov, ktoré definujú rôzne parametre potrebné pre tieto nástroje. A tak:Uvedením výrobku znaèkou CE výrobca prehlasuje, ¾e tento výrobok spåòa základné po¾iadavky smernice.Priestory, v ktorých ¾ije riziko výbuchu, sa vystavujú na povrchu hrozby. Oznaèenie nebezpeènej zóny tie¾ informuje o nebezpeèenstve a jeho pevnosti:- zóna plynov, kvapalín a ich pár bola oznaèená písmenom G- zóna horµavého prachu - písmeno D.Potom sa výbu¹né zariadenia rozdelili do dvoch skupín:- rodina Naproti tomu nástroje urèené na prax v baniach,- skupina II sú nádoby urèené na povrchovú prácu v potenciálne výbu¹nom prostredí plynov, kvapalín alebo prachu.Ïal¹ia klasifikácia urèuje stupeò tesnosti puzdra nástroja a sily klesania.Zadná èas» skupiny je závislá na teplote, maximálna teplota povrchu, na ktorom mô¾e zariadenie uskutoèní.Aké sú výhody pou¾ívania znaèky ATEX:- zabezpeèenie bezpeènosti vo výrobných závodoch,- obmedzenie hospodárskych strát z mo¾ných hrozieb alebo zlyhaní,- zní¾enie prestojov,- zabezpeèenie po¾adovanej kvality zariadení.