Zona nebezpeeenstva vybuchu 22

Smernica 94/9 / ES (ATEX je normatívny obraz, ktorý sa tie¾ venuje zariadeniam, ako aj kontrolným systémom. Diskutované zariadenia sú venované centrálnemu spôsobu ich spustenia v oblastiach vystavených riziku výbuchu metánu alebo uhoµného prachu. Súèasná zásada je materiálom Európskeho parlamentu a Rady z 23. marca 1994.

Zatiaµ èo vo svojom vlastnom právnom poriadku bol zriadený na základe vyhlá¹ky ministra hospodárstva z 22.12.2005. OJ 263, polo¾ka 2203 Hlavným zámerom tejto zásady je najprv aproximácia právnych predpisov èlenských ¹tátov, ktoré sa prená¹ajú na zariadenia a ochranné systémy uvedené do prevádzky v oblastiach ohrozených výbuchom metánom alebo viac uhoµným prachom. Smernica sa vz»ahuje na zariadenia a navy¹e ochranné systémy urèené na pou¾itie v potenciálne výbu¹ných oblastiach. Zároveò treba poznamena», ¾e toto odporúèanie sa vz»ahuje na bezpeènostné, riadiace a regulaèné zariadenia. Tieto jedlá sa pou¾ívajú mimo oblasti, o ktorých sa diskutuje, ale spôsobujú bezpeèné pou¾ívanie nástrojov a metód ochrany údajov na zemi v blízkosti oblastí s rizikom výbuchu.Existujú výnimky zo smernice ATEX. Tieto informácie nie sú okrem iného spojené so zdravotníckymi produktmi pou¾ívanými v lekárskej spoloènosti. Nie je prispôsobený okrem zariadení pou¾ívaných na domáce pou¾itie, osobných ochranných prostriedkov, lodí, dopravných zariadení.Tento právny akt Európskej únie má osobitné po¾iadavky, ktoré sa vrátia do ¹pecifických noriem. Okrem toho klasifikuje výbu¹né sféry, ktoré sú uvedené v prílohe A k Wile 1999/92 / EC ATEX137 z 16.12.1999 "O primeraných po¾iadavkách na zvý¹enie dôvery a prevencie zdravia pracovníkov potenciálne exponovaných pri èítaní v oblastiach s výbu¹nou atmosférou".Nástroje a ochranné systémy mô¾u by» predmetom iných smerníc, ktoré sa týkajú odli¹ného vzhµadu a ktoré stále zabezpeèujú pripevnenie znaèky CE. Toto oznaèenie by malo by» známe, jednoduché a odolné.Súèasná smernica sa nahradí novou smernicou ATEX 2014/34 / EÚ. Stane sa posledným dòom 20. apríla 2016.