Zneeistenie dychacich ciest

Ka¾dý deò, dokonca aj doma, ako v knihe, sme obklopení rôznymi vonkaj¹ími faktormi, ktoré vytvárajú tlak na na¹u existenciu a energiu. Okrem základnej redundancie, ako sú: umiestnenie, teplota, zvlhèujúce médium plus celý, ideme robi» aj s rôznymi plynmi. Vzduch, ktorý dýchame, nie je úplne èistý, ale zneèistený, samozrejme v druhom stupni. Pred kontamináciou v podstate prachu sme schopní sa bráni» pou¾ívaním hier s filtrami, hoci vo vzduchu sú aj iné neèistoty, ktoré èasto nie sú µahko viditeµné. Jedovaté výpary èasto idú k nim. Objavte ich najdôle¾itej¹ie, ale vïaka nástrojom takéhoto modelu ako senzoru toxického plynu, ktorý ukazuje patogénne èastice z atmosféry a správy o ich prítomnosti, tak¾e nás informuje o nebezpeèenstve. Toto nebezpeèenstvo je, ¾iaµ, mimoriadne nebezpeèné, preto¾e niektoré látky, napríklad oxid uhoµnatý, sú bez zápachu a èasto ich prítomnos» vo vzduchu vedie k vá¾nemu po¹kodeniu zdravia alebo smrti. Okrem komína sme vystavení nebezpeèenstvu aj inými prvkami, ktoré senzor detekuje, napríklad sulfátom, ktorý je v plnej koncentrácii malý a umo¾òuje rýchly ¹ok. Ïal¹ím toxickým plynom je oxid uhlièitý, rovnako nebezpeèný ako ten predchádzajúci, a plynný amoniak, ktorý sa vyskytuje v obsahu, hoci v skutoènej koncentrácii nebezpeènej pre hostí. Detektory jedovatých prvkov sú tie¾ schopné nájs» ozón a oxid sirièitý, ktorý je nebezpeènej¹í ako atmosféra a má tendenciu zaplni» oblas» v blízkosti zeme - senzory mô¾eme umiestni» len na správnom mieste od posledného faktora, ak sme vystavení tomuto základu aby mohol vníma» hrozbu a informova» nás o nej. Ïal¹ími nebezpeènými plynmi, ktoré je detektor schopný urobi», sú korozívny chlór a vysoko toxický kyanovodík, tie¾ µahko rozpustný vo vode, nebezpeèný chlorovodík. Ako by mohol by» nain¹talovaný senzor toxických plynov.