Zneeistenia ovzdu ia odzkie vojvodstvo

V súèasnej dobe vo vzduchu mô¾u by» zneèis»ujúce látky, ako napríklad prach, pracovné èastice a vlákna veµké pre pµúca a mô¾u tie¾ spôsobi» alergické reakcie na úspe¹nos» penetrácie ko¾e.

V mnohých priemyselných procesoch sa zneèis»ujúce látky vstupujúce do atmosféry dodávajú s prachom a pevnými látkami. Vzdu¹né veµmi jemné pevné èastice a prach mô¾u by» ¹kodlivé pre zdravie, preto ich chceme odstráni» skôr, ako vstúpia do dýchacieho programu.

Základnými zdrojmi prachu sú procesy rezania, brúsenia a zlep¹ovania, ako aj výroba jemných èastíc v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Spracovanie textílií, studených materiálov a zlúèenín stále závisí od odrazu prachu a vlákien, ktoré mô¾u by» dramatické pre pµúca a spôsobujú alergické reakcie. Pri ka¾dom odvetví, ktoré je vystavené ¹kodlivému prachu, je potrebné, aby bolo mo¾né získa» atexové odsávanie prachu alebo zberaè prachu v súlade so smernicou EÚ pre ochranu ¾ivotného prostredia. Schválené firmy majú rôzne typy zberaèov prachu, »a¾né ramená a rie¹enia v rámci èistenia, odsávania a filtrácie.

Výbu¹ný prach a potenciálne výbu¹ná atmosféra mô¾u prís» do usporiadania druhých úloh.

Preto¾e výbu¹ný prach, ktorý prúdi zo skupiny organických materiálov, syntetických materiálov a kovov, má výbu¹né vlastnosti, musíme venova» dostatoènú pozornos» tomu, aby sme zabránili výbuchu prachu. Európske spoloèenstvo zaèlenilo dve smernice, ktoré sa týkajú atmosféry rýchleho a horµavého prachu, nazývajú sa smernice ATEX.

Uplatòovanie týchto dvoch smerníc malo za následok zlep¹enie ochrany proti výbuchu - boli potrebné rôzne druhy technologických a organizaèných prác. Vyu¾itím najlep¹ích lekárov v zóne priemyselnej filtrácie vzduchu spoloèností rozvíja spoloèný tovar s výhradami smernice ATEX, ktorá spåòa v¹etky bezpeènostné normy.

Poskytnutie súhlasu s dodatoènými po¾iadavkami ¹tátnych alebo malých predpisov je v kompetencii miestnych obchodných organizácií a spotrebiteµov.