Zmluva o vycviku zamestnancov

Ste vlastníkom malej spoloènosti a rozhodnete sa investova» do výcviku svojich hostí? Myslíte si, ¾e vlastnosti a uèenie, ktoré získali, zvý¹ia úèinnos» va¹ej pomoci a uµahèia vám získa» ïal¹í zisk? Ak áno, mali by ste sa viac pozrie» na ponuky spoloèností, ktoré organizujú rôzne náklady a rozvíjajú sa.

Ak len sedíte u poèítaèa a pozrite sa na zoznam ïal¹ích tréningových ponúk, budete prekvapení celkovou odvahou. Poskytuje im ïaleko, veµmi veµa! Kedy, z hú¹tiny toµkých návrhov, vyberte tie najkraj¹ie? Stojí za to, ¾e v konkrétnej spoloènosti naraz zakúpite tréningový balík alebo je lep¹ie skúsi» spoluprácu s niekoµkými ïal¹ími? A èo sa má sta» pri výbere dodávateµa?

Mô¾ete po¾iada» o spätnú väzbu od µudí, o ktorých viete, ¾e ich majú teraz z návrhov ¹koliacich spoloèností. Ïal¹ím krokom je hµada» radu na internete - existuje veµa internetových stránok, kde príjemcovia zdieµajú svoje presvedèenie po ukonèení kurzov. Dôle¾itá je aj veµa ïal¹ích podrobností: bli¾¹í pohµad na webovú stránku znaèky a jej prvú ponuku, potom stretnutie s mu¾om dodávateµa a porovnanie toho, èo sa na stránke s poslednou uvedie, èo nám napí¹e a ponúkne nám zástupcu na spoloèenskom podujatí.

Dôle¾ité je, kto bude riadi» tréning, ktorému bola poverená spoloènos». Alebo je tu tréner, ktorý má skú¹ku v zóne, z ktorej bude kurz smerova», alebo ¾e nieèo z výnimky, ktorá práve zaèala trénova» v ¹pecifickom probléme pre potreby kurzu? Èi sa tréningová spoloènos» stará o na¹e pripomienky k pravidlám a otázkam vedeného kurzu, alebo rigidný má svoj vlastný scenár, nemusia by» odòaté. Cena je ïal¹ím veµkým poµom na vyjednávanie podmienok.

Ka¾dý podnikateµ chce, aby kurzy a cvièenia zakúpené z jeho rozpoètu mali nejaké o¾ivenie príjmov. Vy, ako jeden z nich, máte právo ma» jeden!