Zaznamy poeitaeovych programov

Èasto vidíme v zariadení èasopisy pokladnièné stanici v ko¾i moderného poèítaèa - èasto s dotykovým displejom - a fi¹kálne tlaèiarne a tradièné zabudované poèítadlo alebo èítaèky èiarového kódu. Tento prístup v¹eobecne vedená v rade supermarketov a obchodov, ktoré patria k výstavbe obchodov.

Veµa z nich je v sortimente, ceny produktov sa èasto menia a niektoré výrobky sa zvyèajne predávajú aj vtedy, keï sú objednané. Preto existuje potreba poèítaèového záznamu o predaji a budovaní predajných transakcií produktu presunutím cez èítaèku kódov a kliknutím na jedno tlaèidlo na poèítaèi.

Nikostop Antistress

Nie je to obyèajne a táto elektronizácia sa vy¾aduje. Napríklad, ak máme stava» s malou predajòou, obchodom so zeleninou alebo obchodom s veµmi ¹pecifickým sortimentom, takáto elektronizácia nebude potrebná. V pozícii, keï si objednáme niekoµko alebo tucet polo¾iek produktu raz za dva tý¾dne a ak sa typ voµby príli¹ èasto nezmení, potrebujeme len fi¹kálny novitus malý plus. Staèí, ak na chvíµu strávite sortiment alebo tucet skupín, z ktorých ka¾dý dá samostatnú PLU a manuálne nalepíte ¹títky s hodnotami na konkrétny produkt. Vo formách, kde je veµa tohto druhu, nie je veµa práce vôbec, a je µahké strá¾i» akékoµvek zmeny v oblasti ceny alebo èasti èlánkov.

Registraèná pokladòa pre malý obchod je nutnos»ou - po¾iadavka daòového úradu. Ak obchod dosiahne urèitú úroveò príjmu, potom musí tento pokrm zaobchádza». Majiteµ obchodu, hoci podlieha povinnosti zaregistrova» túto registraènú pokladnicu a pou¾íva» ju pri ka¾dej transakcii, má v¹ak celú ¹kálu hotovosti. V prípade malopredajne sa oplatí vybra» najjednoduch¹í, najlacnej¹í model registraènej pokladnice, ktorý nemá príli¹ veµa funkcií a je µahko ovládateµný. Mô¾eme predpoklada», ¾e ide o najdôle¾itej¹ie zákony pre nás v prípade kúpy pokladnice a ¾e sa u¾ dlho nebudú meni».