Za to stoji krajac

Školenie Atex alebo rozsah odbornej prípravy sa posudzuje a posudzuje pre danú spoločnosť alebo organizáciu. Nasledujúci zoznam zobrazuje najdôležitejšie otázky, na základe ktorých je vypracovaný konečný plán odbornej prípravy. Tento zoznam sa v osobitných prípadoch rozšíri aj na ďalšie otázky.

Školenie Atex zahŕňa:právne dôvody súvisiace s bezpečnosťou výbušnín: smernica ATEX 137 a vnútroštátne predpisy,Smernica ATEX95 a vnútroštátne predpisy; vzájomné vzťahy medzi smernicami ATEX137 a ATEX95,právne dôvody súvisiace s protipožiarnou bezpečnosťou: vyhláška Ministerstva vnútra a správy Slovenskej republiky zo 7. júna 2010 o požiarnej ochrane objektov, objektov a miest; vzájomný kontakt so zásadou ATEX137,dôležité pravidlá pre klasifikáciu a význam potenciálne výbušných atmosfér; extrémne posúdenie vhodnosti výbušných parametrov plynov, kvapalných a prachových výparov, \ telektrostatické uzemnenie - obtiažnosť problémov, príklady a možné technické riešenia,druhy ochrany pred výbuchom používané v sektore a dôležité pravdy podľa vlastného výberu; dôležité pravidlá na zabezpečenie technologických zariadení pred nebezpečenstvom výbuchu, \ tpríklady príkladov ilustrujúce účinnosť používania jednotlivých systémov ochrany pred výbuchom,základné pravidlá bezpečného písania vecí a používanie strojov v blízkosti nebezpečenstva výbuchu,príklady výbuchov v sektore,stupeň a dostupnosť vetrania a rozsah zóny nebezpečenstva výbuchu na príkladoch plynových zariadení, vodíka, propán-butánového plynu, acetylénu; nabíjačky batérií, bezpečnostné skrinky na skladovanie chemikálií,elektrické stroje v potenciálne výbušných priestoroch - všeobecné smernice pre montážne zariadenia,hrozba nebezpečného zlyhania v priemysle; vybrané ťažkosti spojené so skladovaním, odprašovaním, systémami na manipuláciu s uhlím v elektrárňach, obmedzeniami súvisiacimi s používaním systému na odľahčenie výbuchu, \ tnebezpečenstiev výbušnín na tratiach biomasy.