Vzduchovy filter a spauovanie nafty

Odsávanie prachu Atex alebo odluèovaèe prachu vyrobené podµa smernice atex sú príli¹ dôle¾ité na filtrovanie horúcich plynov, ktoré pochádzajú zo spaµovania odpadu. Tento proces & nbsp; ¹etrí energiu kvôli získanému teplu.

Teplé, »a¾ké a »a¾ké alkoholy sú ¹kodlivé pre zdravie a ¾ivotné prostredie. Na¹a jednotka ponúka celý rad materiálov a rie¹ení pre opustenie mnohých nebezpeèných alebo teplých plynov. Horúce technologické plyny sa zvyèajne uvoµòujú v spaµovacích procesoch a pri spracovaní roztavených kovov, èasto ¾elezných, ne¾elezných a hliníkových. Filtrácia horúceho plynu vy¾aduje skor¹ie chladenie pomocou chladièov alebo výmenníkov tepla. Teplo mô¾e ¾i» v pláne úspory energie. Poµská spoloènos» ponúka rie¹enia na vydávanie horúcich plynov, okrem iného pre konkrétne podniky a procesy: zlievarne, pece prispôsobené na tavenie, vykurované rastliny na biomasu a spaµovanie odpadov.

Olejová hmla je pre zdravie prevádzkovateµov strojov nebezpeèná, spôsobuje naru¹enie výroby a zhroma¾ïuje sa vo v¹etkých pracovných oblastiach, v dôsledku èoho sú substrát a vytvorené plochy klzké.

Takmer v¹etky obrábacie operácie sa spájajú s vytváraním daného mno¾stva olejovej hmly. Olejová hmla je aerosól, ktorý priná¹a úspech pri pou¾ívaní oleja v chladiacich a mazacích olejoch pri obrábaní kovov, ako aj pri samostatných plastoch. Problém existuje a odparovanie z nádr¾e s kovovými vláknami.

Zbavenie výfuku automobilov vám umo¾òuje odstráni» zdravotné riziká pre svojich hostí a udr¾a» va¹u organizáciu a zariadenie na èistom mieste.

Vrátane spaµovacích motorov vozidiel v oddelených miestnostiach sa obvykle skladá z potreby »a¾by výfuku vozidla. ®e je veµmi prezentova» vo veµkom èasovom období od koncentrácie studenom ¹tarte z výfuku vozidla v uzavretom poniszczeniu mô¾u nakupova» toxických hladín. Existuje nieèo, èo len niekoµko sekúnd.