Vyvoj a vyznam priemyselnej prezentacie

Rýchly vývoj priemyselných technológií, pohµad na dobré výsledky výroby, energiu a veµkos» procesov v èastiach ako tlaè, textil, plasty, chémia, optika a balenie zvy¹ujú nebezpeèenstvo elektrostatického výboja. Oveµa väè¹í výrobný proces vytvára viac zá»a¾í, ktoré je potrebné neutralizova», aby sa neohrozila bezpeènos» pou¾ívateµov.

Nekontrolované vyprázdnenie nahromadených elektrostatických nábojov mô¾e zapáli» zmes alkoholu a vzduchu pomocou vytvorenej poko¾ky a rovnakou príèinou explózie. Rie¹enie pre tento typ problémov hrajú spoloènosti, ktoré v týchto prípadoch pou¾ívajú okrem iného elektrostatické uzemnenie, èistenie nabitého povrchu, neutralizáciu alebo elektrostatické nabíjanie.Elektrostatické uzemnenie je uzemòovací mechanizmus, ktorý sa pou¾íva ako dôkaz v prípade nakladania cisterien nesúcich sypké materiály alebo kvapaliny. Na ich povrchu sa zhroma¾ïuje veµké mno¾stvo elektrostatických nábojov. Spojenie s telesom uzemnenia cisterny je povinné pred nakladacím prístupom. Tým sa eliminuje riziko zapálenia. Inými »a¾kými situáciami sú povolania v prípade potrubia, ventilov, dúchadiel, ktoré sa pri výrobe sypkých materiálov na konci vibrácií alebo opotrebenia mô¾u od seba odpoji» a spôsobi» riziko vznietenia. Veµké nádoby alebo nádoby naplnené horµavými látkami musia by» tie¾ uzemnené. Nebezpeèenstvá sú tie¾ neuzemnené nádoby pou¾ívané v mie¹acích a mie¹acích postupoch. V skutoènosti ka¾dý klub vo výrobnom procese generuje generovanie elektrostatických nábojov, èi u¾ ide o nakladanie predmetov do flexibilných nádob alebo viac pomocou ruèného plnenia sudov alebo plechoviek. Elektrostatické uzemnenie je povinné, preto¾e mô¾e spôsobi» výpuste medzi personálom a zariadením a kontajnermi a mô¾e zapríèini» vzplanutie a výbuch v oblasti s potenciálne výbu¹nou atmosférou.