Vynimky z nariadenia o pokladnienom dokumente v roku 2015

Pou¾itím pokladnice je splnená povinnos» fi¹kalizova» predaj. Toto rie¹enie sa pou¾íva v malých obchodných a servisných predajniach, kde nie je potrebné riadi» skladové hospodárstvo. Pomocou pokladnice mô¾ete vytlaèi» súhrnné prehµady predajov a dokonca aj podrobné správy.

https://ecuproduct.com/sk/varikosette-efektivne-riesenie-pre-krcove-zily-a-ich-symptomy/

Pokladnice s elektronickou kópiou umo¾òujú tlaè mimo my¹lienok, okrem iného kópie finanèných denných výkazov a kópií v¹etkých potvrdení alebo konkrétneho dòa. Predtým, ako si kúpime pokladnicu, musíme zisti», alebo v perspektíve, nebude potrebné kombinova» pokladnicu s poèítaèom. Je preto základom u¾ pri výbere pokladnice. Nie je to bezpeèné mô¾e spolupracova» s poèítaèom, èítaèkou kódu alebo dokonca zásuvkou, tak¾e stojí za to sa dohodnú» na stretnutí s odborníkmi v mieste výberu správneho zariadenia pred kúpou pokladnice. Fiskálna pokladòa urèená pre & nbsp; mô¾e spolupracova» s vlastnými zariadeniami.

Peòa¾né registre stredných segmentov a systémové registraèné pokladne je mo¾né µahko integrova» do poèítaèa, na ktorom je naèítaný obchodný softvér. Predaj sa uskutoèòuje pomocou pokladnice, av¹ak za úèelom dosiahnutia aktualizácie zásob je laptop na zaèiatku èíta» predaj z pokladne. Tie¾ s novými materiálmi alebo zmenou ulo¾ených cien. Po prvé, vytvárame zmeny v pláne predaja, potom doruèíme do pokladne. Predaj pravdepodobne existuje v pokladni, keï je poèítaè vypnutý. Vo vz»ahu k danému softvéru z pokladnice je odoslaný predaj potvrdenia o prijatí alebo hromadne. V tomto vysvetlení je ka¾dý výrobok na¹ím poslaním v sklade, a preto je základòa relatívne veµká, aby sa urýchlil predaj, odporúèa sa robi» èítaèky èiarových kódov v pokladni a na konci dòa uµahèi» vstup tovaru do skladu. Pred výberom pokladnice a programu by ste v¹ak mali vyu¾i» informácie ¹pecialistov, ktorí si vyberú správnu konfiguráciu podµa potreby.

V ka¾dej obchodnej jednotke mô¾e by» be¾ná pokladòa a poèítaè nahradený novým rie¹ením zalo¾eným na POS poèítaèi s dotykovou obrazovkou, na ktorej je naèítaný komerèný softvér. Poèítaè musí by» vedµa tlaèiarne tak, aby pokladník vytvoril veµkos» obrazovky a vytlaèený doklad v ruke.