Vychovu zlo itych deti

Anémia, tie¾ známy ako anémia je stav, v ktorom prichádza obmedzi» mno¾stvo èervených krviniek. Sú Druhou príèinou anémie v systéme mladý mu¾, pravdepodobne dodaný ¾ivú krvné straty, zhor¹enú tvorbu èervených krviniek, ktoré navy¹e v zmluve s obmedzením erytrocytów.Pomimo v¹etkého ¾ivota, tak¾e porucha je viac be¾ne vyskytujú u tehotných - postihuje asi 40% tehotných ¾ien. V¾dy v prípade ¾ien, pri príle¾itosti definícia anémia je mierne odli¹ná. Poèas tehotenstva, je v skutoènosti roz¹íri» objem svojich prírody ïal¹om zriedení, ktorým je poèet èervených krviniek zní¾enie, potom je anémia je úplne be¾ným javom. Poèas tehotenstva hovoríme výskyt anémie, pokiaµ je viazaný na zní¾enie hladiny hemoglobínu pod 10 g / dl alebo hematokritu pod 30%.

To nespomaµuje skutoènos», ¾e dôle¾ité nedostatky èervených krviniek v tele budúcej matky mô¾u spôsobi» vývoj plodu a hypoxiu. V ¹tvr»roèných poètoch tehotenstva mô¾e vies» k naru¹eniu implantácie embrya a dokonca k potratom. V zostávajúcom trimestri mô¾e spôsobi» vrodené chyby a v tre»om prípade predèasný pôrod.

sk.jinx-repellent-magic-formula.eu jinx repellent magic formulaJim Reppellent Magic Formula - Zmeniť svoj život k lepšiemu

Faktory, ktoré podporujú anémiu u tehotnej osoby, sú predov¹etkým konzumácia alkoholu a fajèenie. Ïal¹ie tehotenstvo je mno¾stvo nedostatkov, ahoj a vý¾ivné ceny v strave, ktorých dopyt rastie veµmi silne v bode vstupu do tehotenstva. Lieèba anémie závisí od jej úrovne postupu a príèiny. Mierna anémia spôsobená nedostatkom ¾eleza je neustále lieèená orálnymi látkami predstavujúcimi jej poèet. Veµmi zriedkavo sa tie¾ hµadá intravenózny nedostatok ¾eleza, ale je dôle¾itý pre silnej¹iu silu, ako pri úspe¹nom u¾ívaní doplnkov stravy. Existujú prípady, kedy je krvná transfúzia mimoriadne potrebná - to je zvyèajne prípad »a¾kého krvácania, ako dôkaz poèas preru¹enia placenty.

Anémia je pomerne µahko rozpoznateµná porucha, jej slová sú:

únava,slabos»,bolesti hlavy,problémy s my¹lienkou a koncentráciou,závraty.

Ak ste tehotná a zistíte niektorý z uvedených faktorov, nezabudnite konzultova» s lekárom, preto¾e nespracovaná anémia mô¾e spôsobi» vá¾ne po¹kodenie plodu a dokonca aj smr».