Vybuch kyslika

Výbuch je charakterizovaný rýchlou separáciou obrovského mno¾stva energie. Táto udalos» spôsobuje mnoho hrozieb. Výbuchy sú najèastej¹ie sprevádzané náhlymi skokmi v teplote a tlaku, emisiami ¾iarenia (napr. V podobe blesku alebo svetelného impulzu jadrovej explózie alebo akustickými vlnami (zvyèajne existujú zvukové hry alebo ¹peciálny výstrel. Nie je bezvýznamné, ¾e nekontrolovateµný jav napåòa µudí so strachom.

Aké povrchy sú potenciálne výbu¹né? Najèastej¹ie sú obsadené povrchmi, v ktorých mô¾e by» atmosféra v prípade potenciálneho nebezpeèenstva výbu¹ná. Ako výbu¹ná atmosféra sa kontaktuje ¹peciálna zmes horµavých látok vo forme plynov, pár alebo hmly, t.j. zmesi so vzduchom v atmosférických podmienkach, pri ktorých vedú k vysokým teplotám. Je dobré vedie», ¾e v prípade výbu¹nín mô¾u spôsobi» výbuch iba iskry alebo elektrický oblúk.

Najviac ohrozené priestory sú m.im. chemických továròach, rafinériách, èerpacích staniciach, elektráròach, farbách, lakovniach, èerpacích staniciach, vozidlách, èistièkách odpadových vôd, letiskách, mlynoch alebo lodeniciach. Zapálenie na vy¹¹ie uvedených miestach by viedlo k výbuchom, ktorých zisky by boli nepredstaviteµné. Urèite by spôsobili obrovské materiálne straty a ohrozili µudský ¾ivot.

Aby sa zabránilo vy¹¹ie uvedeným ¹kodám, nie je potrebné upusti» od preventívnej èinnosti, ktorá je zárukou výbuchu. ©peciálne zákony, smernice a normy boli vypracované v mnohých krajinách, ktorých zámerom je zní¾i» riziko výbuchu a odstráni» prípadné ¹kody. V oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu by mal by» in¹talovaný systém, ktorý zabezpeèí bezpeènos» obyvateµov, ktorí tam ¾ijú.