Vlasy s mamiekou

Moja neter je veµmi rád hra» s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» póry a tie¾ jej vyèesa». Oèividne sa to podieµa na tom, ¾e chce, aby v¹etko vyzeralo perfektne, pä»krát doká¾e zlep¹i» plienku, niekedy obliekanie vlasov na òom, Najdrah¹ie ¹kolské predstavenia a predstavenie pre nich. Jej posledná tvorba Kráµovnej zlého bola tie¾ zábavná a ja by som rád perfektný úèes a obleèenie. Spoèiatku moja matka zamotávala v páse pásov s stuhami v nich. Potom táto krásna jedenás» rokov stará povedala nie, nie, a znova nie. Vlastne budem èaka» v riadených vlasoch .... tak to zaèalo. Èas riadenia okrem ich modelovania. Vyzerala krásne ako skvelá princezná. Ale keï ide s princeznami, rýchlo zmenila názor. Nedôveruje tomu poslednému, ¾e od zaèiatku prípravy na predstavenie bolo pribli¾ne dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila my¹lienku a vo svojom prejave to znelo o nieèo viac "nie, ja sa mi to nepáèi, preto¾e si nepamätám aristokratov, èo to veµmi podriaïuje". Opýtala sa nového úèesu a nasadila si vlasy naplnenej koky. Keï¾e, samozrejme, ako sme u¾ povedali, u¾ skúmame kombinova» jej vlasy, tak¾e posledný bol súèasne zvlá¹» dobre. Matka z nejakej strany a od ïal¹ích dvadsiatich minút bola vynikajúca.

Pozrite sa na ponuku vlasov