Vlasy kudrlinky koka

Moja neter sa ráda pobaví s vlasmi, v¾dy si ju mô¾ete vyèíta», vyèesa» ju a skombinova» ju. Staèí sa pohlti», ¾e aby sa celkový vzhµad stal dokonalým, je mo¾né pä»krát vylep¹i» jeden opletený klobúk, na ne v¾dy polo¾i» vlasy alebo ich upevni» pomocou sponiek. Miluje ¹kolské hry a konèí s nimi. Jej tvorba, Princesses Joker, je tie¾ zábavná a vy¾aduje dokonalý úèes a ¹aty. Na zaèiatku moja matka vytrhla pár prekliatin s lukom. Po chvíli povedala oèarujúce dievèatko nie, nie a e¹te raz. Bude lep¹ie èaka» v zámkoch .... tak to zaèalo. Polovica hodín natáèania pri ich tvorbe. Vyzerala krásne ako veµká kráµovná. Keï sa to stane s rozmaznanými dievèatami, pomerne rýchlo zmenila myseµ. Neberieme to na poslednú, ¾e na zaèiatku predstavenia u¾ uplynulo takmer dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila víziu a vo svojom prejave to bol moment oveµa viac "nie, nemám rád, nepamätám si niè v princeznej, èo je ïaleko podriadený". Opýtala sa nového úèesu, na vlasy naplnenej koky. Na¹»astie, ako som napísal predtým, teraz praktizujeme strihanie vlasov, tak¾e posledný bol súèasne veµmi rýchly. Jej matka, od samého seba, bola dokonèená aj za pár okamihov.

Èo odporúèate vlasy?