Vlasy ako shakira

Moja sesternica má veµmi rád hranie s vlasmi, mô¾ete ju pohladi» póry a tie¾ ju rozèesa». Ona je tak zapojená, ¾e ak chce, aby v¹etko vyzeralo krásne, mô¾e si do nej da» ¹es» podprseniek, vlo¾i» na ne vlasové doplnky alebo ich stlaèi». Miluje ¹kolské hry a organizuje ich. Jej nová úloha ako princezná Joker je tie¾ zábavná a vy¾aduje veµký úèes a obleèenie. Na zaèiatku sa jej mama zamotala do vrkoèiek so stuhami v nich. Neskôr táto oèarujúca dievèina povedala nie, nie, e¹te raz. Budem kraj¹í v interiéroch ... áno, to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút pretaktovania a modelovania. Vyzerala krásna ako veµká princezná. A ako hostia s aristokratmi zmenila svoj názor dos» rýchlo. Nie vrátane toho, ¾e od zaèiatku formovania do show uplynulo viac ako dve hodiny. Zrazu ... úplne zmenil koncept, zatiaµ èo v jej jazyku to znelo menej "nieeee, nechcem, v ktorom si nepamätám aristokratov, èo je vysoko jej". Vy¾iadala si nový úèes, vlasy ostrihali do ko¾e voµnej koky. Preto¾e, ako u¾ predtým povedala, u¾ máme nejakú udalos» v tom, aby sme si vlasy vytvorili tak, ¾e posledná bola v tom istom èase veµmi hladká. Jej matka bola na jednej strane z druhej strany a za pár minút.

VaricoBooster

Najlep¹ie úèesy pre dievèatá