Vianoene stromeeky dobry obchod

Dopyt po väè¹ích peniazoch sa systematicky zvy¹uje. ¥udia sú nevyhnutnos»ou bytia, urèujú urèité predmety a sny a chcú s nimi pracova». Úspech materiálnych cieµov je oveµa väè¹í, ¾e ich výroba niekedy vy¾aduje veµké mno¾stvo hotovosti. Èokoµvek alebo posledná renovácia, kúpu bytu alebo rovnaký výlet na dovolenke s linkou, odpoveï bude zvyèajne taká - sú to drahé investície.

Samozrejme, ¾e charakter zamestnancov ¾ije podµa princípu, ¾e si budú môc» dovoli» len vtedy, ak u¹etria na poslednú podobnú sumu hotovosti. Napriek tomu v¹ak èelíme: s platom 1200 zlotých a mesaènými výdavkami a¾ do 1000 zlotých, je oveµa »a¾¹ie u¹etri» na tovare, ktorý oèakávame. Existuje aj druh µudí, ktorí nemajú radi èaka». Musí existova» daná èinnos» prakticky v období, v ktorom o tom premý¹µajú. Tie¾ pre tých, ktorí sú nerozhodní, rovnako ako pre µudí, ktorí nie sú fyzicky schopní u¹etri» dostatoènú dávku hotovosti, úverové a výplatné pô¾ièky prís» s pozornos»ou.

Výber úverov je v súèasnom stave vecí obrovský. Nie sú to len pô¾ièky v hotovosti, ale aj pô¾ièky na autá, hypotéky a rýchle pô¾ièky v hotovosti, ktoré sú v¹eobecne známe ako pô¾ièky na výplatu. Predstavujú silu zásadných rozdielov, ktoré si nie ka¾dý uvedomuje, a preto je èasto mo¾né robi» zlé rozhodnutia, ktoré nakoniec prinesú dl¾níkovi oveµa viac problémov ako výhod. Odkiaµ zaèa» porovnáva» úvery a výplatné pô¾ièky?

Po prvé, ¾e existuje v¾dy v averziu k spoloènosti zakorenené na úvery od bánk. Teória ís», ¾e banky po¾ièiavajú drah¹ie energie, ktorá je spotrebovaná nie je µahké kúpi» na prijatie rozhodnutia bankou by» dlhé èakanie. Navy¹e súèas»ou spoloènosti sa týka presvedèenie, ¾e ak banky padnú», stratil svoje peniaze, a ak budeme lieèi» problémy so splácaním úveru, banka je skutoèná odpoveï na va¹e po¾iadavky budú preru¹ujú kreditnú kartu a NASL & nbsp; na nás richtár.

Teraz by mali by» v¹etky tieto teórie na zaèiatku pre¹krtnuté. Samozrejme, po oboznámení sa s mo¾nos»ami bánk a parabancov mô¾eme získa» dojem, ¾e áno, banky svedèia o drah¹ích pô¾ièkách. Av¹ak skutoènos» alebo pravda "napísaná v malej tlaèi" ukazuje, ¾e situácia sa pripravuje veµa inak. Presuòme sa do práce, porovnávame banky a parabanické in¹titúcie, inými slovami porovnávame rozdiely medzi pô¾ièkami v hotovosti a výplatami.

Právne predpisy. Poènúc od poèiatkov treba stanovisko zaplatili za to, aké predpisy riadi» oba typy úverov. Banky sa preto riadi zákonom o bankách a Komisia pre finanèný dohµad, èo okrem iného vy¾aduje overenie mu¾ov v BIK, aby bolo jasno, alebo nie zobrazí ako zastupujúci dl¾níkov problémy s platobnou povinnosti. Chwilówki ale sú urèené výhradne civilné zmluvy, ktorú postup pri poskytovaní úverov je oveµa rýchlej¹í, preto¾e nevy¾aduje veµké mno¾stvo platených záznamov v¹ak nechráni kupujúci pred ka¾dou machináciami znaèky a jej prípadného kolapsu.Mno¾stvo a èasové limity. Výnimky, ako naznaèuje názov, sú pô¾ièky poskytnuté na chvíµu. To znamená, ¾e budeme privies» k stiahnutiu malého mno¾stva úveru (od 50 do dobrého 5000 tisíc na úzkej obdobie, spravidla mesaène. Znamena», potom to bude, ¾e po mesiaci budeme nútení zaplati» celú pô¾ièku za»a¾ená dodatoènými nákladmi a úrokov, prièom v prípade bankového úveru (ktorý v úlohe neponúka malé mno¾stvo úverov platby budú vyvinuté pre pohodlné splátky a nesna¾í sa len niekoµko mesiacov, ale aj niektoré rokov.Dodatoèné náklady. Zberom úveru poskytnutého parabankmi je potrebné zriadi» akékoµvek náklady, ktorých vý¹ka v kombinácii s úrokovou sadzbou a vý¹kou úveru výrazne prevy¹uje peniaze, ktoré sme prijali. Inými slovami, po prevzatí úveru od banky, budeme spláca» to rozdelené na pohodlné, niekoµko-mesaèné alebo viacroèné splátky. Rovnako ako v prípade úveru mimo banky, budeme musie» poskytnú» celú sumu zvý¹enú o úrokovú sadzbu poèas mesiaca. Akékoµvek pokusy o predå¾enie termínu splácania budú úètované dodatoènými nákladmi a¾ do vý¹ky niekoµkých tisíc zlotých.

Rozdiely medzi bankami a parabankami sú veµmi intenzívne. Samozrejme, nechceme odradi» pou¾ívateµov od po¾ièiavania si pô¾ièky buï sám osebe, alebo v inej organizácii. Av¹ak ka¾dý potenciálny dl¾ník by mal najskôr zvá¾i», na èo potrebuje peniaze, a v akom období bude v lehote splati» dl¾nú sumu.