Veterinar a daoova pokladnica

https://h-ocream.eu/sk/

Rok 2015 priniesol zmeny pre lekárov vykonávajúcich podnikanie. Od 1. marca minulého roka sa v takmer ka¾dej kabinete objavili pokladnice elzab mini e. Lekári, ktorí sa usadili s pacientmi, boli povinní zaznamena» v¹etky príjmy pomocou tohto zariadenia. Napriek protestom zdravotníckych kruhov bola do bytu zaradená vyhlá¹ka ministra týkajúca sa pokladníc.

Tvrdili, ¾e náv¹tevy domova by boli nezmerateµné a lekári v dôchodku sa z kampane uvoµnili kvôli »a¾kostiam s manipuláciou s registraènou pokladòou. S»a¾nosti sa ukázali by» nesprávne. Pokladnièi pou¾ívajú malé, mobilné zariadenia, ako aj rýchle pre gastronómiu a obchod v blízkej ponuke. E¹te sa nedoká¾ete vyrovna» s tvrdením, ¾e pokladnica je komplikovaná. Príkladom mô¾e by» lekárska pomoc. Lekár, ktorý ponúka záchranné slu¾by, postaèuje, ¾e naprogramované 2 alebo 3 pozície budú pou¾ité v pokladnici. Ïal¹ím cieµom je vytlaèi» dennú a mesaènú správu. Okrem toho raz za dva roky vykoná prehliadka pokladnice autorizovaný servisný technik.

Podµa súèasného nariadenia ministra financií sa nielen lekárske úrady museli zoznámi» s registraènými pokladnicami, ale aj pre ïal¹ie profesionálne èasti, ktoré tieto zariadenia u¾ od minulého roka mohli pou¾íva», nemô¾eme okrem iného poèíta»:- právnici,- úètovníci,- automobilová mechanika,- kaderníctvo,- kozmetièky.

Súèasná platnos» nariadenia uplynie 31. decembra 2016. S najväè¹ou pravdepodobnos»ou v roku 2017 v¹etci podnikatelia predávajú a poskytujú slu¾by pre prácu jednotlivcovnepou¾ívajte firmu. Podµa ministerstva financií je to absolútny liek na hranie s bielym priestorom v obchode a pomoci.

Otázka je polo¾ená, t. J. V nasledujúcich rokoch, budete tie¾ môc» vyu¾i» zµavu na nákup pokladnice. V súèasnosti je to 700 zlotých. Mô¾e ho pou¾i» akákoµvek ¾ena, ktorá nain¹talovala registraènú pokladnicu vèas a správne o nej informovala daòový titul. Daòový úrad má k dispozícii 30 dní na preskúmanie ¾iadosti o vrátenie 700 PLN. Alebo bude silné túto pomoc vyu¾i» v nasledujúcich rokoch, vysvetlí, ako ministerstvo uverejní nové nariadenie.