Typ ochrany proti vybuchu

Ochrana proti výbuchu je ochrana proti výbuchu, èo je jeden z najdôle¾itej¹ích javov v oblastiach ohrozených takýmto výbuchom. V smere správnej prevencie zapálenia alebo po¾iaru by mal by» vytvorený dobrý spôsob ochrany pred výbuchom. Tieto rie¹enia budú pou¾ívané predov¹etkým vo v¹etkých oblastiach, ktoré sú ohrozené po¾iarom v slobodnej ¹kole.

Súèasne budú diskutované organizmy u¾itoèné v¹ade tam, kde je v priemysle výbu¹ný prach. Systém ochrany proti výbuchu je primárne umiestnený na systéme ochrany proti výbuchu. Tento proces je v prvom rade o prvej fáze výbuchu. Potom pou¾ite opatrenie, ktorého cieµom bude vyrovna» výbuch v konkrétnom zariadení. V dôsledku toho sa explózia neroz¹írila a po zapálení sa potlaèila. To v¹etko vytvára, ¾e sa oheò nepohybuje. Táto forma je osamotená medzi najuniverzálnej¹ími metódami ochrany proti výbuchu a keï teraz dôjde k poisteniu proti jej úèinkom. Zni¾uje konce výbuchu. Táto podmienka sa riadi takými detailmi ako sú valce s hasiacim prvkom, snímaèe tlaku, optické snímaèe, snímaèe prachu a ovládacie panely. Druhou úrovòou je vylo¾enie výbuchu. Tento proces spoèíva predov¹etkým v tom, ¾e µudia brali do úvahy úèinky výbuchu mimo chráneného zariadenia. V dôsledku toho sa tlak v prístroji vráti na správnu úroveò. Dekompresné systémy zahàòajú dekompresné panely, chlopne so samozatváracou jednotkou a bezplameòové odµahèovacie systémy. Posledná fáza systému ochrany proti explózii spája explóziu. Existuje aktuálny plán na odpojenie výbuchu. Jej charakter je predov¹etkým uzavretie potrubí a kanálov. Preèo? Po prvé, preto¾e obe predchádzajúce metódy eliminujú len úèinky po¾iaru. Niektoré zvy¹kové úèinky výbuchu sa v¹ak mô¾u dosta» cez potrubia a kanály, èo mô¾e vies» k sekundárnym výbuchom, èo je aj veµa výsledkov. Systém uzatvárania sa preto s»a¾uje na prevenciu u¾ uvedených sekundárnych výbuchov. Napríklad existujú valce s hasiacimi prvkami, uzatváracími ventilmi, uzatváracími uzávermi, výbu¹nými uzatváracími systémami a spätnými ventilmi a podobne.