Tylizacia panskych vlasov

Rýchle potlaèenie explózie v jej poèiatoènom ¹tádiu roz¹irovania je dobrým prvkom ochrany priemyselných zariadení, v ktorých je zaèiatok umiestnený v uzavretom priestore alebo nie úplne uzavretý. Rýchle zistenie nárastu tlaku v nástrojoch je jedným z dôle¾itých prvkov, ktoré pomáhajú zabráni» explózii.

Hlavnou úlohou systému R¥Z je zabráni» vzniku vysokého tlaku poèas explózie, èím sa minimalizuje znièenie in¹talácie, èas zastávok je obmedzený, ale predov¹etkým sa zvy¹uje bezpeènos» µudí. Systém HRD slú¾i na zabezpeèenie nádr¾í a síl obsahujúcich prá¹kové látky, mlyny, mie¹adlá, filtraèné systémy, su¹ièky a mnohé podobné priemyselné zariadenia.Ka¾dý systém správne a µahko pracova», by mal stúpa» profesionálne prvky, ktoré sú tlakové senzory a optické zariadenia umiestnené v halách a v systéme výroby a riadenia HRD valec obsahujúce hasiace látku.Spôsob lieèby spoèíva vo veµkosti a pou¾ití indikácií a skvelej a dokonalej reakcii. Detekcia explózie sa vykonáva pomocou snímaèov tlaku, iskrových a plameòových detektorov. Keï sa objaví plameò alebo iskry alebo plesne, keï zvý¹enie tlaku prekroèí maximálny, prijateµný rozsah bezpeènosti, vedomosti sú okam¾ite nasmerované do riadiaceho centra, ktoré je zodpovedné za transformáciu vedomostí, ak je to potrebné, otvorením ventilu chemického valca. Po zaèatí implementácie riadiacim orgánom sa hasiace chemikálie rozpra¹ujú pomocou ¹peciálnych dýz, èo má za následok veµmi bohaté a funkèné potlaèenie výbuchu. Najdôle¾itej¹ou vlastnos»ou, ktorá charakterizuje systém HRD, je reakèná doba, ktorá sa vypoèíta v milisekundách od èasu, kedy sa zistí zvý¹enie tlaku na atomizáciu.