Temy kolenia zamestnancov

V prípade, ¾e vyu¾ívanie nemocniènej starostlivosti v zahranièí, alebo jednoducho - keï sme sa odvodzujú od lekára slu¾ieb, èo neznamená, ¾e v na¹om jazyku, a neskôr zdravotnícka dokumentácia sme potrebovali na ïal¹iu pomoc v inej krajine, mo¾no budete chcie», aby preklad textu ¹pecialista.

¥udia, ktorí preberajú lekárske preklady vo Var¹ave, majú najèastej¹ie lekárske vzdelanie - sú to aktívni lekári, µudia, ktorí absolvovali univerzity na bodoch týkajúcich sa farmácie, biológie a chémie. Majú príslu¹né certifikáty, ktoré potvrdzujú vysokú jazykovú zruènos». Èasto sú rodenými reèníkmi, alebo sú stá¾ami v zahranièí. Majú dobrú prípravu: tak na jazykovej stránke, ako aj na overenie zásluh daného textu.

Èo je dôle¾itej¹ie je overenie textu prísahou prekladateµom, ktorý uplatòuje mo¾né opravy, kontroluje, èi má text vynikajúcu hodnotu a èo je najdôle¾itej¹ie, dáva oficiálnu autoritu peèa».

Lekárske dokumenty, ktoré väè¹inou vysvetµuje anamnézu tohto pacienta, výòatok z nemocnice, výsledky testov, odporúèania pre výskum, práceneschopnos», rozhodnutie o stupni invalidity, história lieèby - ak sa sna¾íme náhradu ¹kody, ak nehoda v zahranièí.

Lekársky preklad je skôr prekladom vedeckých èlánkov, uèebníc pre ¹tudentov medicíny, populárnych vedeckých kníh o medicíne, propagaèných filmoch obsahujúcich ¹pecializovanú slovnú zásobu, multimediálne prezentácie alebo dokonca programy, v ktorých sa spomínajú lekárske nástroje.

Najobµúbenej¹ie jazyky, ktoré sám dáva, sú samozrejme angliètina, nemèina, francúz¹tina a ru¹tina. Úzka ¹pecializácia sa venuje takým jazykom, ako je dánèina, japonèina, èín¹tina, tureètina, holandèina, ¹védèina a nórèina. S malou ¹pecializáciou, tým viac sa ochotne dostanete s pozornos»ou domorodého reèníka.