Systemu vnutornej bezpeenosti eu

Pretrvávajúci milovníci cyklistiky nie sú vo forme odmietnutia vychutna» si pote¹enie z jazdy na bicykli, a to aj poèas oèakávaného da¾ïa. Vysvetµujú, ¾e správny dá¾ï na bicyklovanie neznamená ¾iadny rozdiel medzi cyklistikou v da¾di, ako aj za dobrého poèasia. & Nbsp; Tu je potenciálna plá¹tenka pre cyklistov a hodnotenie najlep¹ieho da¾ïového výstroja. posledný, èo hµada» pri nákupe. Ako viete, na¹e priania budú nové poèas expedície do µahkého mrholenia a výletu na miesto, kde je poèasie vrto¹ivé.

¥ahká da¾ïová bunda - jej hlavnou výhodou je tá posledná, ktorá vá¾i veµa, a keï je zlo¾ená, zaberá málo miesta. Je to zaujímavé rie¹enie, keï sa definujeme pre jazdu poèas neistého poèasia, ale nie pre trvalý lejak. Jeho dôle¾itou chorobou je krátka priepustnos» vzduchu, t. J. Po dlhom období intenzívneho cvièenia sa va¹e telo mô¾e nadmerne poti» a zaèneme sa cíti», keï sme v saune.Tradièná bunda na dá¾ï - je nebezpeènej¹ia a ¹ir¹ia ako skôr opísaná bunda, ale nie je povolená len na bicykel, ale na prechádzky. Najlep¹ia bunda na da¾di by mala by» stojací golier, mierne predå¾ený dozadu (na ochranu µadvín pred ochladením a aspoò jedno vrecko na drobnosti. Navy¹e, tieto ¹tandardné ¹portové plá¹te sú vybavené membránou, tak¾e obleèenie nás nielen chráni pred da¾ïom, ale aj odvádza pot, tak¾e po dlhom pote necítime nepríjemný pocit prípravy.Da¾ïové nohavice - voµba èaká rovnakým spôsobom aj pri bundách. Buï µahký, ale mierne priedu¹ný, alebo mierne hrub¹í, ale odvádzajúci pot. Najdôle¾itej¹ou vecou je v¹ak venova» pozornos» tomu, èi si budeme môc» da» na nohavice na nohavice a na jednoduché nohavice, pokiaµ mo¾no bez toho, aby sme si sundali topánky (niekedy sa stáva, ¾e ak chytíme dá¾ï, ani my nie sme ochotní ani podmienky na zdvihnutie nohavíc.

Plá¹tenka na cyklistiku si mô¾e vzia» v¹etky ¹pièkové obleèenie. Ïal¹ou mo¾nos»ou sú aj ¹peciálne chránièe da¾ïa pre helmu, topánky a rukavice. A èi budú poci»ované na prvom mieste, závisí od individuálnych preferencií cyklistu a od podmienok, v ktorých sa nachádza.