System it je sueas ou tohto systemu

Program comarch altum je softvér ERP (plánovanie podnikových zdrojov. Podporuje vytváranie podnikových zdrojov. Vïaka tomu je mo¾né efektívne vyu¾íva» zdroje spoloènosti. Na trhu sú k dispozícii rôzne triedy IT systémov:- modulárne výrazy z nezávislých na spolupracujúce programy- integrované, tj ma» jednu aplikáciu s databázou

Najpopulárnej¹ie moduly sa nachádzajú v nasledujúcich obchodných oblastiach:- správa skladov- správa dlhodobého majetku- sledovanie stavu aktuálnych dodávok- plánovanie predaja a výroby- riadenie vz»ahov so zákazníkmi- úètovníctvo a financie- riadenie µudských zdrojovPlatforma Comarch ERP Altum je urèená pre podniky, ktoré vy¾adujú individuálne zaradenie do riadiaceho prípadu. Tento materiál je ideálny pre praktikovanie medzinárodných spoloèností. Ostatné sektory, v ktorých aplikácia nachádza svoju realizáciu, sú predajné siete alebo organizácie, ktoré spravujú mnoho ïal¹ích subjektov. Platforma ponúka veµa ¹týlov a existuje vo v¹etkých opatreniach prispôsobených fondom spoloèností, ktoré ovplyvòujú mnoho medzinárodných trhov. Dôle¾itou vlastnos»ou softvéru Comarch Altum je mo¾nos» automatizova» »a¾ké a profesionálne ka¾dodenné úlohy. Ïal¹ou mo¾nos»ou je zariadenie na prijímanie autonómnych názorov na základe analýz aktuálnych správ. Program sa tie¾ zhroma¾ïuje v spoloènostiach s nízkou ¹truktúrou, ako aj ïalekosiahlymi, rozptýlenými podnikmi. Odporúèanie je príle¾itos» spú¹»a» niekoµko znaèiek v rámci jedného systému, ktoré uµahèujú a zjednocujú riadenie. Viacnásobná spoloènos» je zalo¾ená na hierarchickej ¹truktúre, v ktorej je spoloènos» tie¾ základná a má pod jej novým subjektom nové subjekty. Nadradená spoloènos» má skvelý prístup ku v¹etkým ostatným spoloènostiam. Od tohto obdobia je mo¾né chráni» a vzájomne pôsobi» medzi nimi. Základ sa uplatòuje na zahranièných trhoch. Pou¾íva sa v krajinách ako Francúzsko, Nemecko a Dánsko. Program má miestne administratívne a právne ustanovenia. Uis»ujem, ¾e je to jednoduchá integrácia a aplikácia v nasledujúcej krajine. Príkladom zahranièných spoloèností, ktoré realizovali projekt, sú Auchan, Chretien a Brodr Jorgensen. Program comarch altum demo je u¾itoèný na bezplatné s»ahovanie a testovanie na webových stránkach výrobcu.