Svetle vlasy vlny

Moja neter miluje hranie s vlasmi, mô¾e¹ ju niekoµko dní pohladi» a hrebeò. Zároveò je naozaj zapojená, ¾e ak potrebujem celú vec, aby vyzerala krásne, mô¾em zariadi» jeden prámik ¹es»krát, po celý èas na nich polo¾i» vlasové doplnky alebo pripevni» sponky na vlasy. Vysoko hodnotí výkony ¹kôl a uvedomuje si ich. Jej úloha princeznej Joker je stará a zábavná a vy¾aduje perfektný úèes a obleèenie. Na zaèiatku ju moja matka zamotala s viac ako tuctom vrkôèikov so stuhami. Neskôr tento nádherný jedenás»roèný povedal nie, nie, ani raz. Rad¹ej poèka» v apartmánoch ... a zaèalo to. Pol hodiny pretaktovania a odoberania. Vyzerala krásna ako veµká princezná. A¾ vtedy, keï chodí s pokazenými dievèatami, rýchlo rýchlo zmenila názor. Neúètujú sa za posledné, ¾e od zaèiatku predstavenia uplynuli takmer dve hodiny. Neèakane ... úplne zmenil my¹lienku, a vo svojom prejave to znelo niekoµko niè ako "nieeee, naozaj nechcem, preto¾e si nepamätám princeznú, najviac jej slú¾ka." Spýtala sa sama seba na nový úèes, naskladané vlasy na ko¾i naplnenej koky. Na¹»astie, tak ako predtým vytvorila, u¾ máme zruènos» pripnú» si vlasy, potom to v¹etko ¹lo obzvlá¹» dobre. Jej matka, na druhej strane, bola tie¾ vytvorená za dvadsa» momentov.