Smernica unie o likvidacii automobilov

https://slim-ecoligocal.eu/sk/

Smernica ATEX je be¾ný názov smernice Európskej únie, ktorá harmonizovala pravidlá týkajúce sa po¾iadaviek, ktoré musia spåòa» výrobky v blízkosti pôdy v potenciálne výbu¹nom prostredí. To umo¾òuje znaèný tok tovaru medzi v¹etkými èlenskými ¹tátmi, preto¾e, ako je známe, voµný pohyb tovaru je rovnaký z dôle¾itých predpokladov európskeho spoloèenstva.

V Poµsku, ATEX je popísaný v zákone ministra krajín v situácii základných po¾iadaviek na ochranných systémov a nástrojov urèených k zisku nebezpeèných plôch a textov, ktoré pochádzajú údaje (smernica ATEX 94/9 / ES.Smernica stanovuje v ¹kole po¾adované úrovne bezpeènosti a technológií, ktoré sú potrebné na to, aby boli v súlade s materiálom vo vz»ahu k ¾ivotnému prostrediu, v ktorom bude prijatá. Malo by sa v¹ak uvádza», ¾e okrem po¾iadaviek smernice ATEX musí ka¾dý výrobok spåòa» aj usmernenia vyplývajúce z iných dôle¾itých aktov týkajúcich sa daného sortimentu a vydáva» právne po¾adované certifikáty.Hlavné prostredie, v ktorom sa tento princíp prijíma, sú bane, najmä podzemné, vystavené explóziám metánu a / alebo uhoµného prachu. Ïal¹ie zraniteµné oblasti zahàòajú chemické závody, elektrárne, cementárne, zariadenia na spracovanie dreva a umelé telesá. Prítomnos» výbu¹ných koncentrácií vo vzduchu a frekvencia ich tvorby urèujú klasifikáciu priestoru ako zóny nebezpeèenstva výbuchu. Výrobok, ktorý nedostane certifikát, by u¾ mal odstúpi» zo sektora. Toto navrhuje predov¹etkým bezpeènos» obsluhujúcich µudí a zní¾enie strát spojených so zlými udalos»ami. Vïaka vhodnému dizajnu v¹etkých kon¹trukcií a príslu¹enstva mô¾ete minimalizova» hrozbu útoku na konkrétnom pracovisku prakticky niè.Certifikaèné orgány pre produkty v Poµsku sú: UDT-CERT, ITG KOMAG, Centrálny banský in¹titút, Experimentálna baòa "Barbara" Miko³ów a OBAC - Centrum pre testovanie a certifikáciu Sp. z o.o. s hlavným mestom v Gliwiciach.Okrem Európskej únie platia certifikaèné ¹tandardy IECEx, ktorých hlavné smernice sú zosúladené s pravidlom ATEX. V oblasti Európskeho spoloèenstva nie je po¾adovaná certifikácia IECEx.