Smernica eu o spotrebiteuskom uvere

Smernica ATEX bola v na¹om právnom poriadku zavedená 28. júla 2003. Je obmedzený na výrobky urèené na prax v zónach, ktoré sú vystavené riziku výbuchu. Príslu¹né výrobky musia by» vyrobené tak, aby spåòali prísne po¾iadavky, nie pre bezpeènos», ale pre zdravie. Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

Pri výuèbe ustanovení daného normatívneho aktu sa úroveò záruk a navy¹e postupy posudzovania, ktoré s òou súvisia, rozhodujúcim spôsobom týkajú stupòa ohrozenia ¾ivotného prostredia, v ktorom sa dané jedlo bude robi».Smernica ATEX ¹pecifikuje prísne po¾iadavky, ktoré musí výrobok spåòa», aby boli schopné lepenia v potenciálne výbu¹nom prostredí. Av¹ak v akých oblastiach myslíte? V prvom rade ide o »a¾ké uhoµné bane, kde existuje veµmi vysoké riziko výbuchu metánu alebo uhoµného prachu.

Smernica ATEX obsahuje podrobné rozdelenie zariadení na èasti. Je to dvaja z nich. V poèiatoènej èasti sa vyberá zariadenie, ktoré sa vz»ahuje aj na podzemné bane aj na povrchoch, u ktorých je pravdepodobné, ¾e budú vystavení riziku výbuchu metánu. Druhá èas» je zameraná na zariadenia, ktoré sa pou¾ívajú na iných miestach a ktoré mô¾u by» ohrozené výbu¹nou atmosférou.

Táto smernica stanovuje základné v¹eobecné po¾iadavky na v¹etky zariadenia prechádzajúce v oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu metán / uhoµný prach. Av¹ak, dlh¹ie, dôle¾itej¹ie po¾iadavky s mo¾nos»ou objavovania v harmonizovaných mno¾stvách.

Malo by sa pamäta» na to, ¾e zariadenia schválené na èítanie v potenciálne výbu¹nom prostredí by mali by» oznaèené znaèkou CE. Po tejto znaèke by malo nasledova» identifikaèné èíslo notifikovaného orgánu, ktoré by malo by» veµké, viditeµné, trvalé a µahké.

Oznamujúci orgán skúma celý ochranný organizmus alebo misky v zariadení, aby zabezpeèil súlad s príslu¹ným návrhom a po¾iadavkami smernice. Treba tie¾ pripomenú», ¾e od 20. apríla 2016 sa súèasná smernica nahradí novou zásadou ATEX 2014/34 / EÚ.