Slovo poeitaeoveho programu 2007

Informaèné technológie a internetové programy sú trvalým prvkom modernej práce. Zaèínajúc poèítaèmi, vybavenými iba prevádzkovým ¹týlom a najèastej¹ie pridaným kancelárskym balíèkom, v¹etky podnikové programy spájajúce in¹titúcie na celom svete. Takýto program sa najèastej¹ie meria ako integrovaný systém riadenia.

Takýto plán uznáva ako úlohu koordinova» èinnos» µudí, niekedy aj celých in¹titúcií, ktoré sú umiestnené na celom svete a robia v rámci samotnej spoloènosti. V súèasnosti je »a¾ké predstavi» si malú spoloènos», v ktorej nie je integrovaný systém riadenia.Systém správy sa mô¾e prebudi» na veµa vecí. To je program riadenia kvality, ktorý vám pomô¾e spravova» va¹e výrobné procesy. Takýto systém mô¾e naznaèova», ¾e technologický proces je nebezpeèný, i keï je skrytý v parametroch daných in¾inierom. Potom spôsobuje zní¾enie mno¾stva odpadu z výrobnej linky a to, èo sa týka výroby objednávok vèas, zni¾uje náklady na µudskú výrobu, energiu pou¾ívanú strojmi a technologickými prostriedkami.Tie¾ je »a¾ké predstavi» si logistiku, v ktorej neexistuje integrovaný organizmus. Kuriéri v súèasnosti pou¾ívajú takýto softvér vo veµkom rozsahu. Vïaka nepochybne, ktorému vozidlu je najlep¹ie bali» danú zásielku, aby som mohol prís» k zákazníkovi èo najskôr a akékoµvek oneskorenia mô¾u by» opravené. Ak kuriérsky integrovaný systém znaène pomô¾e, urèite si predstaví, ako by vyzerala globálna logistika tovaru (kde sú zásielky v¹etky kontajnery alebo lode, ak systém riadenia nepodporoval niekoho, kto je vo svojej pozícii.Integrovaný systém riadenia okrem uvedenej znaèky a logistiky podporuje takmer celú obchodnú situáciu. Financie, riadenie µudských zdrojov, internet, verejná doprava, zdravotné pohotovosti a mnohé nové priemyselné odvetvia nepracovali tak µahko, ako som u¾ povedal, ¾e by som nemal integrovaný systém.