Slezskej kolposkopie

Mohlo by existova» riziko výbuchu v moci priemyselných závodov a skladov. Takéto riziko nastáva, keï sú kvapaliny alebo tuhé látky, ktoré vytvárajú výbu¹né plyny, v strede alebo majú potenciál výbuchu, ak sú nesprávne zmie¹ané.

Výbu¹ná atmosféra sa zvyèajne vyskytuje vtedy, keï je miestnos» príli¹ horúca alebo je tu takzvaný elektrický oblúk. Niekedy a riziko výbuchu nastane, keï vznikne iskra v mieste.

Zvlá¹tne továrne a výrobné obchody sú obvykle dobre chránené proti výbuchu, a niekedy chýba pomy¶lunku v pozadí, ako je doklad o èerpacích staniciach, kde je riziko výbu¹niny èasto vedú µudí, ktorí sú tam - netrénovaný, príle¾itostná, kvapkanie cigarety na námestí výbu¹né.Osobitná ochrana pred výbuchom by sa mala roz¹íri» nielen na èerpacie stanice, ale aj na letiskách, v èistièkách odpadových vôd a v prostredí, kde sa hµadajú obilniny. Aj výbu¹né nebezpeèenstvo existuje v lodeniciach, o ktorých nie v¹etci vieme.

Uvedené miesta sú zahrnuté v zákone, ktorý vy¾aduje roz¹írenie ¹peciálnej ochrany proti výbuchu. Aby mohli zákonne kona», majitelia a ¾eny rozhodujúce o takýchto miestach musia preukáza», ¾e majú osvedèenia, ako sú certifikáty o typovej skú¹ke ES a výrazne nové.

Väè¹ina nariadení týkajúcich sa ochrany pred výbuchmi je realizovaná Európskou úniou, a preto sú tieto pravidlá prirodzene implementované z na¹ej strany od chvíle, keï ideme do skupiny.Ka¾dý majiteµ obchodu s nebezpeèenstvom výbuchu by mal presne preukáza» ¹pecifickos» miesta v správe, ako aj zobrazi» mo¾né scenáre situácií, v ktorých mô¾e prís» do výbuchu.