Rozvoj it technologii

Pri zaèatí výstavby domu stojí za to premý¹µa» o in¹talácii nového vákuového systému. Centrálne vysávaèe sú systém, ktorý nahrádza tradièné vysávaèe. Je vyrobená z centrálneho ¹tandardu, ktorý je najdôle¾itej¹ou súèas»ou in¹talácie. V centrálnej spoloènosti sa vyberie motor a nádoba na prach. Táto hodnota spôsobuje tlak.

Táto plánová skupina existuje pre niektoré postavené v byte, ktorý má vonkaj¹iu stenu, preto¾e vzduch bude vonku. Manipulácia s takouto jednotkou nie je depresívna a »a¾ká. Centrálne vysávaèe majú tie¾ sacie zásuvky a sacie potrubia skryté v budove, èi u¾ v krajinách alebo stropoch. Rúry sú ukonèené plechovkami, do ktorých sú nasávané sacie zásuvky. Sacie zásuvky dodávajú vysávaè. Takéto zásuvky by mali by» usporiadané v plnom dome. Vysávanie sa vykonáva s hadicou do 3 kg. má priemernú då¾ku 10 metrov a je daná individuálnej zásuvke. Centrálne vysávaèe sú drah¹ie od tradièných, ale majú mnoho výhod. Celý jeden je vhodnej¹í pre v¹etkých, preto¾e neèistý vzduch je vyhodený von. Nedosiahnite hluk vysávaèa, preto¾e dostanete ïaleko od miestností vysávaných. Najèastej¹ie sa realizuje v gará¾ach, prístavoch, pivnièných priestoroch alebo podkroví. Najnov¹ie spoloènosti majú úroveò hluku 68 decibelov. Neexistuje ani prach ani zápach vo vzduchu. To znamená, ¾e je láskavý voèi alergikom, preto¾e na mieste neuchováva peµ. Hadica, s ktorou sme vákuum, je zle dvakrát µah¹ia ne¾ klasický vysávaè. Centrálne vysávaèe sú veµmi dobré, preto¾e odsávanie je stále èisté a nezni¾uje ani vtedy, keï je celý zásobník. Kontajner, v ktorom je odpad umiestnený, sa vyprázdòuje v priemere 4 - 5 krát za rok. Prvé vysávaèe sú veµmi bezpeèné a elegantné. By» taký vysávací systém znamená veµkú pozornos» pri èistení miestností.