Rodie bez bolesti

Iné typy zariadení, ktoré slú¾ia na kvapaliny s veµkou teplotou alebo plyny pod vysokým tlakom, sú vystavené riziku nadmerného hromadenia tohto tlaku. Èo sa deje vo vnútri, príli¹ veµký tlak spôsobuje, ¾e sa niekde musí dosta» von. Ak in¹talácia existuje v uzavretej sume, a sú tam v¾dy, kde je nadbytok dosta» von? Nu¾, dochádza k explózii a k prebytku dochádza vyfúknutím celej in¹talácie.

Alebo existuje mo¾nos» zabráni» takýmto udalostiam? No, svadba je. Je mo¾né, ¾e sa uvoµní tlak, ktorý sa buduje v stavbe, a tým sa uvoµní celá in¹talácia a zmizne hrozba výbuchu. Ktorú metódu mo¾no pou¾i»? Pri montá¾i sa tu nachádzajú ¹peciálne poistné ventily. Ich vplyv je mimoriadne nezvyèajný typický a ten istý vplyv na posledný naozaj veµký objav a naozaj krásne rie¹enie. No, tento typ bezpeènostných ventilov sa objaví v bode, keï tlak dosiahne vysokú, nebezpeènú úroveò. Je to tlak, ktorý spôsobuje otvorenie ventilov a tým aj prebytok. Odvetraná, voµná in¹talácia mô¾e fungova» dobre, mô¾e fungova» bez obáv o nieèo zle. Je v¹ak dôle¾ité, aby bol ventil správne kon¹truovaný. To, ¾e sa netvorí príli¹ rýchlo, s príli¹ malým tlakom, preto¾e nebudete vykonáva» na¹u dôle¾itú funkciu, a èasto príli¹ malý tlak v kon¹trukcii je rovnaký ne¾iaduci. Zároveò nie je pravdepodobné, ¾e ventil bude príli¹ citlivý, preto¾e sa v urèitom momente neotvorí a rozhodne je príli¹ neskoro.