Recenzie vakuovych obalov

Vákuové balenie potravín je najsilnej¹ím spôsobom, ako ho pred po¹kodením po¹kodi». Z tohto formulára profitujú tak výrobcovia, ako aj domácnosti. Známe mô¾u by» vákuové baliace príslu¹enstvo, ako napríklad vákuové baliace stroje, ktoré utesòujú výrobky v plastovom vrecku alebo v nádobe do posledného. Tieto zariadenia sú privarené k stene vrecka, prièom sa súèasne odstraòuje vzduch z vnútra obalu.

Áno balené potraviny, napr. Mlieène výrobky, mäso, mäso, ryby, alebo predmety lahôdky, mô¾u èasto by» ulo¾ené dlh¹ie, pri zachovaní normálnej vlhkos», súdr¾nos», ¹týl a chu», a pritom sú chránené proti vniknutiu do obalu vzduchom, baktérie alebo forma.V dôsledku spôsobu práce mo¾no rozli¹ova» dve metódy: bunkové a komorové (pásikové.Stroj na balenie v komore je zariadenie, v ktorom sa interiér skladá z vrecka s materiálom. Jeho jedineènou výhodou je regulácia då¾ky nasávania vzduchu, vïaka ktorej sa dosahuje opakovateµnos» procesu balenia, ako aj mo¾nos» nastavenia úrovne podtlaku, èo je dôle¾ité pri balení jemných výrobkov. Táto vlastnos» je tak mo¾nos» pou¾itia mnohých populárnych PA / PE sáèkov poèas výroby, èo zni¾uje náklady. Komorové baliace stroje mô¾u ma» nasledujúce funkcie, napríklad plnenie obalu plynom. Na trhu je zdravý výber komorových baliacich strojov, èo umo¾òuje ich správny výber v závislosti od poètu balených výrobkov, ich znakov a veµkosti. Sú urèené predov¹etkým na spracovanie potravín, gastronómiu a obchod.V baliacich strojoch bez sáèkov sa vrecko s príslu¹ným výrobkom vytiahne von a na spracovanie sa koniec vrecka polo¾í na tesniacu tyè a pritlaèí s vekom. Pre takéto obaly, ta¹ky alebo fólie, tzv Vroubkovaný, ktorý vïaka lisovanej kon¹trukcii umo¾òuje nasávanie vzduchu. Obaly na lamely umo¾òujú balenie predmetov zvlá¹tneho tvaru, napríklad veµmi veµkého salámu. Výhodou je tie¾ oveµa ni¾¹ia obstarávacia cena ako komorové baliace stroje, prièom nevýhodou je ni¾¹ia efektivita a lep¹ie prevádzkové náklady, a to pou¾itím drah¹ích obalov. Údaje sú urèené najmä pre malú gastronómiu a domácnosti.