Program zdraveho ivota

V¹etci chceme by» zdraví. Sme fyzicky povinní, myslíme si na seba, dobre jeme. A celá vý¾iva chce nielen z toho, èo jeme, ale keï ukladáme jedlo. Zdravá a pestrá kuchyòa vy¾aduje veµkú základòu produktov. A tie¾ chcú by» èerstvé.

Nie v¹etko je vhodné na zmrazenie, iba v krátkej dobe v chladnièke a mnohé výrobky sa skladujú "suché". Je to ideálne rie¹enie, vïaka èomu budú materiály dlhodobo uchováva» v¹etky ¾iviny a ich vôòa, chu», farba a konzistencia sú hermeticky zabalené jedlá, a tak jednoducho vákuové balenie.

Aká je súèasná cesta balenia? Je to nízka pre skladovanie potravinárskych výrobkov, ako je to, ¾e je v kontakte so vzduchom a vlhkos»ou v nej vstúpil. Vlhkos» je niektoré z faktov, ktoré spôsobujú rýchle mno¾enie baktérií. A tak sú v súèasnosti zodpovední za pokazenie potravín. Vajcia, hydina, ryby alebo mäso - a potom proteínové produkty mô¾u by» - pokazi» najrýchlej¹í. Tak¾e stojí za to, aby ste ich nesli s plnej¹ou starostlivos»ou. Musíte a ma», ¾e surové mäso by nemalo by» umiestnené priamo s inými materiálmi. Práve tu je hermetický obal potravín výrazne funkèný. Jedenie dlh¹ie je èisté, voòavé a prirodzené dlh¹ie.

Detoxic

Ako zabali» vo vákuu za vlastných podmienok? Toto nie je posledná metóda, ktorá sa v súèasnosti pou¾íva iba na továrenské balenie potravinárskych výrobkov. Jednoduché príslu¹enstvo pre hermetické balenie nájdete bez akýchkoµvek problémov. V prostriedku získaného ¹peciálnej fólie (v prípade, ¾e mo¾no zakúpi» samostatne, ktorý sa privádza s jedlom, utesnená pomocou zvárania, a sací vzduch. Väè¹ina nástrojov je v niektorých strojoch na zváranie vzduchom a výhonky. Hermeticky balených výrobkov zosta» svie¾i a¾ pä»krát dlh¹í ako nezabalené alebo len uchovávané v chladnièke.