Prenosovy a skenovaci mikroskop

Mikroskop je zariadenie, ktoré je celkom prístupné v sieti a slu¾be. V kovovom alebo plastovom kryte, ktorý má siluetu a stôl, umiestnené v podobných vzdialenostiach: ¹o¹ovku, okulár, zrkadlo a clonu.

Rhino correctRhino correct Jedinečná kamera na opravu nosa bez operácie!

Okular je súbor vhodne vybraných dátových ¹o¹oviek v kovovej trubici, na ktorú pozorovateµ aplikuje oko. Objektív má potom väè¹í výber správne vybraných ¹o¹oviek umiestnených v kovovej trubici, len niekoµko men¹ích, ktoré "vyzerajú" na mikroskopu. Mikroskopický prípravok je kus biologického materiálu umiestnený v kvapke vody na obdå¾nikovej tzv sklíèko a pokryté tenkým okvetným plátnom. Pripravený preparát mikroskopu sa umiestni na stôl vo svetle objektívu mikroskopu. Prostredníctvom poklopu vo vnútornej èasti stola je svetlo zo spodu smerované do stredu, ktorý je tam nasmerovaný pomocou pohyblivého zrkadla umiestneného pod stôl. Správne nastavené zrkadlo nasmeruje zozbierané teplé alebo umelé svetlo - ak má mikroskop elektrické osvetlenie - na mikroskopický prípravok. Medzi zrkadlom a prípravkom mikroskopu sa clona zaoberá úlohou regulova» mno¾stvo svetla, ktoré padá na prípravok a pozorovateµ vstúpi do oka. Zdvíhaním a »ahaním do stredu stolu sa zaplatí zraková ostros» prípravku. V optickom mikroskopu sa celkové zväè¹enie pozorovaného objektu dosiahne vynásobením zväè¹enia okulára zväè¹ením ¹o¹ovky. Elektronový mikroskop predstavuje úplne novú formu a to, èo sa deje vo vnútri jemnej siete a operácie. Princíp pozorovania je tu podobný, s výnimkou toho, ¾e svetlo v aktuálnom mikroskopu je správne kalibrovaný elektrónový lúè. Príprava na prípravu zostáva aj ¹pecializovanej¹ím spôsobom. Po prvé, biologický materiál je skrytý vo vhodnej ¾ivici. Po skonèení koncentrácie ¾ivice sa táto zostava reza ¹peciálnym mikrotónovým no¾om na veµmi tenké rezy, ktoré sa ukladajú na mikroskopickom pozorovacom bode. Elektronový mikroskop umo¾òuje dosiahnu» mnoho vysokých zväè¹ení, ktoré nie sú k dispozícii v optických mikroskopoch.