Prekladae fotografii

Teraz existuje názor, ¾e ak sa plánuje jednoduchý preklad, malo by to by» prekladateµom. Av¹ak prísaha prekladateµ, podobne ako nová, mô¾e by» viac èi menej schopná dáma viac alebo viac prispôsobená poslednej, ktorá bude vykonáva» va¹u profesiu. V¹eobecne platí, ¾e ak chceme získa» titul prekladateµa, mali by sme vykona» ¹tátnu skú¹ku, ktorá nám slú¾i právo. Teoreticky by preto súdny prekladateµ mal ma» informácie a zruènosti dlh¹ie ako priemerný tlmoèník. Dôsledkom toho bude nielen (z právneho hµadiska výrazne prelo¾ený text, ale aj vy¹¹ie hodnoty slu¾ieb. Preto µudia, ktorí potrebujú preklad, ale nemajú dodatoèné zdroje, by mali zvá¾i», èi pre nich bude potrebný preklad prísahou prekladateµa. Predov¹etkým je dôle¾ité z aktuálnej situácie zisti», ¾e v poslednom vytlaèenom texte existuje súdny preklad, ka¾dá stránka obsahujúca prekladateµskú peèa» a uznanie, ¾e ka¾dá prelo¾ená stránka obsahuje obsah zhodný s pôvodným. Je to teda nepostrádateµný typ prekladu, keï do prekladu sú zahrnuté oficiálne dokumenty, ako sú diplomy, certifikáty alebo faktúry.Samozrejme, ¾e dokument, ktorý nie je úradným dokumentom, sa musí preklada» ako preukázateµný prekladateµom, ak sa má pou¾i» ako dôkaz na súde. Z vy¹¹ie uvedeného opisu vyplýva, ¾e súdny preklad je metóda materiálu s urèitou váhou a ak to nie je potrebné, nemali by sme objednanému prekladateµovi nariadi» zanedbateµný text. Navy¹e, èo je navy¹e jednoduché, súdny preklad je príli¹ dôle¾itý dokument, ktorý doká¾e ma» chyby. A keï je známe, prekladateµ bol prísahal aj mu¾om a chybou je µudská práca. Samozrejme, súdny prekladateµ, ktorý má veµkú pracovnú etiku, odmietne prelo¾i» text, ktorý nechápe, alebo neexistuje alebo nevie. V tomto prípade je ponuka svetlá - hµadáme ïal¹ieho prelo¾eného prekladateµa. Aby ste sa v¹ak nemuseli mýli», je dobrým postupom pomôc» kanceláriám alebo prekladom, ktoré sa zaoberajú bohatým zoznamom spokojných zákazníkov.