Preklad poeas konferencie

catch-patch-me.eu Catch Me Patch MeCatch Me Patch Me - Efektívne riešenie pre chudnutie v modernej vzorke náplastí.

V prekladateµskom priemysle sa v horúcich rokoch stáva stále viac populárne tlmoèenie. Preèo? Existuje veµa faktorov, pre ktoré je interpretácia práve tento ¹týl. Aké sú to isté faktory?

Po prvé, mobilita. Predstavte si obchodné stretnutie, poèas ktorého prechádzate chodbami výstavných hál, na ktorých sa dr¾ia a diskutujú o materiáloch konkrétnych objektov alebo rie¹ení. Ak chcete, aby vás cudzinci rozumeli a nemô¾ete hovori» svojim jazykom, musíte ma» doma prekladateµa. Okrem toho, v prípade po sebe nasledujúcich tlmoèení, vyberiete to.

Po druhé, mo¾nos» diskusie. Takýto návrh nie je ponúkaný simultánnym tlmoèením. Prekladateµ v kabíne prekladá iba obsah, ktorý reproduktor rozpráva. Medzitým kontinuálne tlmoèenie umo¾ní pozitívnu interakciu. V¾dy mô¾ete diskutova» a prekladateµ v tomto prípade vysvetµuje vyhlásenia ka¾dého z jeho úèastníkov.

Po tretie, uèia sa veµa. Nie v¹etci prekladatelia majú predispozíciu na ich splnenie. Ten, ktorý im bol pridelený, sa mô¾e µahko zaobera» tlakom prekladu "¾ivého", bez mo¾nosti pou¾itia ïal¹ích materiálov alebo vedeckých pomôcok. Okrem súèasného, je preto osobou, ktorá perfektne pozná jazyk. A ak chceme zaruèi», ¾e úzka kniha bude dokonale pripravená, mô¾eme v¾dy jej da» druhý typ výrobkov o téme, okolo ktorej sa bude diskusia kona».

Po ¹tvrté, jednoduchá organizácia. Ak je potrebné poskytnú» konzekutívne interpretácie, nepotrebujú technickú prípravu ani ¾iadne ¹peciálne vybavenie. Tak¾e nemusíte plati» za doklad o prenájme miestnosti s kabínou na simultánne tlmoèenie. Nemusíte sa opýta» na zariadenia, ktoré vám umo¾òujú prijíma» prelo¾ený obsah, napríklad slúchadlá pre ¹tudentov.

Konzekutívne tlmoèenie je veµmi populárne vzhµadom na to, ¾e sú veµmi pohodlné pre v¹etky zainteresované strany. V¾dy ich riadia ¾eny s príslu¹nými kompetenciami, a teda na najvy¹¹ej úrovni.