Predavajuci plat

V súèasnosti platný zákon zavádza urèité povinnosti pre predajcov, ktoré musia dodr¾iava», ak sa chcú vyhnú» odli¹nému spôsobu sankcií. Je to mnoho z nich a sú silne závislí od toho, èo presne vykonávame. Bez ohµadu na to, èi predávame potraviny, obleèenie alebo poèítaèové vybavenie, v¾dy musíme vlastni» rovnaké alebo niekoµko nástrojov (vo vz»ahu k mno¾stvu obchodu, ktoré sú pokladnicami.

Vïaka neustále sa vyvíjajúcim elektronickým technikám sú teraz veµmi komplexné. Mô¾eme si teda kúpi» more modelov týchto zariadení, èo urèite uµahèí na¹u prácu. Samozrejme, dôle¾itá funkcia registraèných pokladníc sa v skutoènosti nazýva záznamy o predaji, ale niektoré z nich sú schopné poskytnú» ïal¹ie mo¾nosti, dokonca aj s tímom, ktorý vykonáva mäkký a veµký inventár. Vïaka tomu je známa úloha priamo efektívnej¹ia.

Aké príle¾itosti nám trh umo¾òuje?

V súèasnosti existuje na trhu rozdelenie predmetných zariadení. Mô¾eme spomenú» elektronickú pokladòu (ERC a elektronický predajný miesta (POS pokladne.

V prípade prvého typu zariadenia sa zaoberáme veµmi charakteristickými modelmi. Ich hodnoty nie sú príli¹ rozsiahle (to isté platí aj pre softvér, v závislosti od toho je viac pamäte RAM, èo skracuje ¾ivotnos» zariadenia. V POS úspechu, va¹e vlastné ¹ance sú oveµa ¹ir¹ie. Zároveò je mimoriadne dôle¾ité, aby sme mohli predáva» tr¾by z poèítaèovej vlády príli¹ veµa.

Atraktívne sú aj ¹peciálne funkcie POS. Okrem poèítaèa sú tie¾ kompatibilné so snímaèmi èiarových kódov a èipmi, váhami a terminálmi platobných kariet. Mô¾ete ich prepoji» a nejako s inými predajòami vstupeniek. Vïaka tomuto druhu mo¾ností doká¾eme presne riadi» predajný proces vo forme, veµmi jasným spôsobom, vies» inventár tovaru alebo dokonca efektívne slú¾i» klientovi, pre ktorého je èas konkrétnej práce èasto najdôle¾itej¹í.

Komplexné systémy

Samozrejme, èlovek by sa mal odteraz vyda» na dobrodru¾stvo, ¾e pokladnièné pokladne POS sú o nieèo dôle¾itej¹ie od svojich èastých partnerov. V zmenách v¹ak dostávame zariadenia s poèítaèovými údajmi, ktoré nám pomô¾u pri práci.

Okrem toho je to naozaj tak, preto¾e mimo pokladnice dostávame aj poèítaèovú jednotku, klávesnicu a vhodný monitor (v tom istom èase v hmatovej situácii. Okrem toho, toto jedlo pou¾íva veµa vstupov, cez ktoré sme v byte na pripojenie vysoko-uvedené systémy. Je tie¾ veµmi dôle¾ité, ¾e v prípade POS dostávame mo¾nos» veµmi flexibilnej a rovnomernej konfigurácie zariadenia. Sme v procese výmeny procesora, pamäte RAM alebo dokonca nahra» nový, efektívnej¹í systém. Tieto typy pokladnièných boxov majú èasto aj ïal¹ie batérie, vïaka ktorým mô¾eme vykonáva» bez pripojenia k elektrine.

Modely ERC

Av¹ak, akonáhle to bolo povedané, tieto pokroèilé moduly sú pomerne drahé. Neznamená to v¹ak, ¾e sa prezentujeme, aby sme sa rozpadli. Registraèné pokladnice ERC mô¾u tie¾ spåòa» v¹etky svoje po¾iadavky. Av¹ak, mali by ste si ho vzia» v zamyslene.

Po prvé, musíte si by» vedomí skutoènosti, ¾e ¾ijú v niekoµkých druhoch. Kredity sa èasto zaèínajú. Vyznaèujú sa malou veµkos»ou, tak¾e sa veµmi dobre radia v malom obchode alebo poèas mnohých podujatí.

V úspechu väè¹ích obchodov musíme zabezpeèi» systémové efekty, ktoré mô¾u by» spojené s nasledujúcimi menami alebo rôznymi typmi zariadení. Zaoberajú sa väè¹inou tam, kde je niekoµko predajných pozícií. Nepriamym typom týchto zariadení sú jednorazové odrody. Stále ich odli¹uje ich malá veµkos», av¹ak v porovnaní s mobilnými modulmi existuje nieèo viac.

V úspechu pokladnice ERC je tie¾ mo¾né nain¹talova» poèítaè. Pracujú s ním v ¹týle on-line alebo off-line, hovorí to jediné informácie. Charakter dostupných funkcií je doplnený posledným typom rie¹enia.

Ako vidíte, existuje mnoho druhov registraèných pokladníc. Preto by sme ich mali vybera» v závislosti od podniku, ktorý prevádzkujeme.