Povolanie prekladateu do anglietiny

https://br-up.eu/sk/

Prekladateµské povolanie nadobúda nedávne pozície. Toto nie je nikdy prekvapujúce, berúc do úvahy vývoj medzinárodných korporácií zameraných na tieto trhy. Tento hospodársky vývoj vyvoláva dopyt po ¹pecialistoch, ktorí prekladajú texty.

Na rozdiel od zdaní, v¹eobecné ¹túdium jazykov nestaèí. Prijatie technických, lekárskych alebo právnych prekladov by malo ma» aj rozsiahle poznatky o priemyselných informáciách. Navy¹e, prekladateµ, ktorý má písané texty, musí ma» niekoµko dôle¾itých výhod, napríklad trpezlivos», presnos» a analytické myslenie. Preto prekladatelia - aj v jazykových ¹túdiách - absolvujú niekoµko tréningov.

Jednou z profesionálnych foriem prekladu sú právne preklady. Niekedy je ¹kola u¾itoèná vo vz»ahu k dizertaèným prácam. A potom - najèastej¹ie - musí by» potvrdené aj prekladateµom. ©pecialisti pracujúci na obchodných dokladoch, aj keï nemusia ma» takéto osvedèenie, musia nevyhnutne vedie» presné problémy, ktoré prekladajú zo zdrojového jazyka do cieµového jazyka.

Technické preklady sú rovnako dôle¾ité a »a¾ké ako technické preklady. Preklad výsledkov výskumu, lekárskych odporúèaní, názorov profesorov medicíny alebo opisu choroby si vy¾aduje znalos» zdravotných pojmov v pôvodnom jazyku a cieµovom jazyku. V tomto prípade presnos» nadobúda mimoriadny význam. Nesprávny preklad mô¾e ma» v¹ak veµké následky.

Uvedené modely sú len niektoré formy práce prekladateµa. Existujú aj preklady poézie, prózy, softvéru alebo ekonomických prekladov. Tak¾e v nasledujúcich èastiach sú tu aj vedomosti o ¹pecifickosti ekonomického jazyka a úvod do odborných slovníkov.

Práca prekladateµa je jednoduchá práca. Odborníci v tejto oblasti zdôrazòujú, ¾e okrem perfektného uèenia sa zdrojového jazyka je potrebné ukáza» niekoµko funkcií potrebných v poslednom povolaní. Je to dokonca aj anga¾ovanos», spoµahlivos» alebo presnos». Schopnos» a schopnos» premý¹µa» analyticky - najmä - v následných prekladoch. V poslednom riadku reproduktor ¾ijúci na¾ivo vyslovuje obsah celého prejavu. V súèasnej fáze prekladateµ zaznamenáva najdôle¾itej¹ie súèasti textu a pridáva ich iba vtedy, keï sa reproduktor skonèí a zaène preklada» zo zdrojového jazyka do cieµového jazyka.