Povinnos ma daoovu pokladou

Mnoho µudí naivne verí, ¾e dokonèenie ¹túdia je pre zamestnávateµa dostatoèné na to, aby nás zamestnal v zmysle snov. Niè moc nesprávne! Mnoho ponúk èasto obsahuje bolestivú frázu: "Po¾adujeme dva (tri, ¹tyri ... roky skúseností v pozícii v správnej pozícii." Tak¾e èo mô¾eme dosiahnu»? Takisto po zvy¹ok môjho ¾ivota nechávam vykonáva» funkciu v povolaní, ktoré nám nepotrebuje? Nie nevyhnutne.

Samozrejme, výhodou blízkeho úètu pre prípadného zamestnávateµa bude fakt, ¾e ¹túdiu prechádza správnym smerom. Jeden plus je urèite veµmi, veµmi málo. Ïal¹ou mo¾nos»ou je dosiahnutie ¾iadosti o niekoµko-mesaèné stá¾ v spoloènosti s zaujímavo pozitívne pozície z profesionálneho uhla. Na túto aktivitu v¹ak nedostaneme príli¹ veµa peòazí a hlavne to znamená, ¾e musíme urobi» dobroèinnos», ale vstup s niekoµkými mesaènými stá¾ami èaká v ¾ivotopise ïaleko za len "holé ¹túdie".

Ïal¹ou mo¾nos»ou pre v¹etkých, ktorí sa rozhodli pre konkrétnu cestu svojej práce, je mo¾nos» absolvova» rôzne náklady a ¹kolenia. Samozrejme, to si vy¾aduje krátky èas a èasto aj finanèné výdavky. Mô¾eme sa v¹ak spoµahnú» na skutoènos», ¾e dobre zvolené kurzy a vzdelávanie nám poskytnú ïal¹í prínos od iného zamestnávateµa. V¹etky tieto formy vzdelávania by mali starostlivo skontrolujte, ¾e pre organizatorskim (kto, kde, ako systém vykonáva ¹kolenia A jedineèného (aké témy sú diskutovaná v priebehu, èi obsahuje zaujímavú otázku list v správnom mno¾stve, aké metódy prenosu vedomostí pou¾itej firmy alebo in¹titúcia poskytujúca vzdelávanie. Jedna forma vzdelávania samozrejme stále nestaèí. Dokonca aj po zaèatí snovovej èinnosti musíme so súèasnos»ou vytvori», ¾e takmer celý vlastník vy¾aduje takzvané celo¾ivotné vzdelávanie od jednotlivých µudí, to znamená neustále zlep¹ovanie.

Ak sa budete dr¾a» skupiny tých ¹»astných µudí, ktorí dostali prácu snov, budete nevyhnutne v¹etci nad¹ení a záujem. Budete vedie» na¹e pozície s hlbokým vedomím, ¾e bohu¾iaµ, bolo to, ako dosiahnu» príle¾itos» vytvori» drahé pozície. Potom s urèitou istotou nebudú pre vás ¾iadne náklady alebo vývojové problémy, najmä ak sa namiesto toho, aby ste sami platili za seba, dostanete z nich ako súèas» svojej vlastnej práce.