Poradie prace

Dobrý dizajn pre správne meno je len èas»ou úspechu. Druhou polovicou je ochrana v¹etkých oficiálnych zále¾itostí, primeraná segregácia, objednávanie textov v spoloènosti, tak¾e je v ka¾dom okamihu dôle¾ité ich lokalizova», napríklad pri úspechu kontroly PIP, aj rôznych úradníkov. V mieste uµahèenia riadenia podniku mô¾ete pou¾íva» integrované poèítaèové programy. Skupina programov Optima patrí medzi tých, ktorí majú uznanie medzi mnohými zákazníkmi.

Záujemcovia mô¾u z programu získa» optimálny program a skontrolova» ho z hµadiska funkènosti, vykona» vyhodnotenie rozhrania atï. Program je mo¾né a mal by by» zakúpený na CD alebo online licencii. Demo verzia je jednoduchá po dobu 60 dní. Program je urèený pre prostredie Windows (operaèný systém Windows 7 (vrátane skupiny Starter, Windows Vista Service Pack 2, Windows XP SP 3, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2. Odporúèané minimálne rozlí¹enie obrazovky je 1024x768. Správca systému je potrebný na vytvorenie programu. Proces in¹talácie predchádza potvrdeniu podmienok záruky, licencie a vlastného. In¹talátor potom overí, èi je poèítaè správne nakonfigurovaný pre program Comarch OPTIMA. Ïal¹ím krokom je výber aktívnych modulov. U¾ívateµ vyberá moduly, pre ktoré bola licencia zakúpená Vybrané moduly budú môc» neskôr zada» ¹truktúry programu: Program / Nástroje / Operátori Dôle¾itým faktorom potrebným pre prácu Základom dát je Comarch OPTIMA. V prípade, ¾e u¾ívateµ u¾ má nain¹talovaný a jednoduchý server, je vytvorený pre potreby programu. Po výstavbe nechcete poèítaè re¹tartova».