Pokladoa uahko ovladateuny

Uzemnenie je najdôle¾itej¹ou súèas»ou celého elektrického systému. Ka¾dý si myslí, ¾e v procesoch uzemnenia nie je ¾iadne napätie, v nich by nemal by» elektrický prúd, po tom v¹etkom je to len inak. Je to preto, ¾e zásuvka je uzemnená a nemá v nej moc, keï k nej nie je niè pripojené? Kedy je dôle¾ité uzemni» celý elektroin¹talaèný systém? Ak sa chcete dozvedie» o reakcii na najnov¹í výskum, preèítajte si tento záznam na jednom konci.

Èo to znamená, ¾e elektrická in¹talácia je uzemnená? Dobrá odpoveï sa nachádza v jednej otázke a my vám to vysvetlíme èo najviac. Koniec koncov, v ka¾dom dome, v ktorom sú okrem fázy a nulového vodièa aj zásuvky, redukujú sa aj uzemòovacie vodièe. Nevyvolávajú v ¾iadnom prípade varenie jednotlivých zariadení. Existujú preto ochranné kanály, ktoré sú zvyèajne umiestnené v ka¾dodennom rozvádzaèi a odtiaµ sú vedené na kovový prvok, ktorý je µahko pripojený k zemi. Na aký úèel sa pripravuje uzemnenie? Samozrejme, ako sme u¾ spomínali, uzemnenie je ochranný typ, ktorý sa po mnoho rokov kombinuje v na¹ich vlastných zariadeniach. Ïal¹ím dôvodom, preèo je erekcia uzemnená, je pracovný stav, preto¾e vïaka tomu v¹etky zariadenia, ktoré sú v budove, fungujú dobre. Ak chcete povoli» tento ¹tandard, musíte zabezpeèi», aby káble predstavovali rôzne oznaèenia. Mimoriadne módny je ochranný vodiè PE, ktorý je ¾ltozelenej farby a PEN, èo je neutrálny vodiè, ktorý má navy¹e ochrannú funkciu. Tento proces je modrý. Aj zásuvky, ktoré nemajú uzemòovací kolík, majú vlastnú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom. Zvyèajne majú takéto zástrèky znaèku (dva prekrývajúce sa ¹tvorce, èo znamená, ¾e by nemali by» uzemnené.