Pokladoa pre koho

Tieto zmeny v zákone o DPH, ktoré sa zaèali v januári 2015, zaviedli potrebu realizova» vyrovnanie s pou¾itím registraèných pokladníc medzi novými skupinami podnikateµov. A hoci niektorí podnikatelia sú stále vyòatí z povinnosti vydáva» potvrdenky, mená navrhujúce na¹e slu¾by jednotlivým klientom sú povinné vyrovna» prácu s pou¾itím registraèných pokladníc.

Kto musí ma» registraènú pokladòu?Pokladnice sú potrebné v spoloènostiach, ktoré vyu¾ívajú vlastnú energiu pre fyzické tváre (B2C. Spoloènosti, ktorých roèné nákupy nepresahujú 20 000 PLN netto, nemajú povinnos» vydáva» daòové príjmy. Pri zmene, ak podnikateµ zaène v daòovom roku svoju èinnos», vzniká povinnos» ma» registraènú pokladnicu, keï obrat presiahne 20 000 PLN. Stále existuje zoznam èinností, ktoré nepodliehajú potrebe vydáva» potvrdenia vydané pokladnicou.

Pomoc a povinnosti súvisiace s vlastníctvom registraèných pokladníc.Skôr ako podnikateµ zaène pou¾íva» registraènú pokladnicu, musí túto skutoènos» oznámi» ná¹mu daòovému úradu spolu s adresou, na ktorej bude registraèná pokladòa vykonaná. Spolu s týmito dokladmi musíte predlo¾i» originálny doklad o kúpe registraènej pokladnice a osvedèenie potvrdzujúce, ¾e zakúpená pokladnica spåòa technické a prevádzkové po¾iadavky známe v zákone o DPH. Formálne po¾iadavky, ktoré musia by» splnené pred pou¾itím registraènej pokladnice, súvisia s úµavou, ktorú mo¾no kúpi» za nákup pokladnice. Úµava v kombinácii s kúpou registraènej pokladnice má a¾ 90% nákladov na nákup hotovosti, aj keï nie dobre, 700 PLN. Pokladník sa musí tie¾ postara» o jeho dokonalý servis na autorizovaných miestach, prièom servis pokladnice nemusí by» krat¹í ako ka¾dých 25 mesiacov. Predå¾enie tejto lehoty mô¾e vies» k potrebe vrátenia úµavy od úradu kúpy pokladnice.

Registráciou pokladnice sa rozumie aj vydávanie originálnych potvrdení odberateµom a ukladanie kópií potvrdení po dobu 2 rokov, prièom sa oèakáva, ¾e ukonèia úètovný rok, v ktorom boli rozdelené. Pokladník musí stále tlaèi» periodické správy - denné, tý¾denné a mesaèné - vyhotovené v pokladnici.