Pokladoa pou ita alebo nova

Aby obchod mohol zarobi» dobré peniaze, nemal by ponúka» len celú ¹kálu tovaru a dosiahnu» vhodnú polohu, ale aj dobre fungova». Výkyvy v knihe, alebo veµké fronty na niekoµko desiatok metrov, mô¾u úèinne odradi» zákazníka, ktorý, aj keï sa rozhodne nakupova» naraz, sa mu zároveò vyhne.

Úèinné fungovanie obchodu ovplyvòuje mnoho faktorov: profesionálni a harmonickí zamestnanci, distribúcia tovaru, èistota a systém, zlatá a praktická fi¹kálna pokladnica a prakticky bezpoèet detailov. Ak teda chceme, aby ná¹ vlastný obchod mal èo najvy¹¹ie mo¾né výsledky, stojí za to venova» pozornos» týmto detailom. & Nbsp; Fi¹kálny pokladnièný obchod by mal by» charakterizovaný jednoduchou slu¾bou, aby bol èlovek v byte èo najrýchlej¹ie a èo najlep¹ie slú¾il zákazníkovi.Pracovníci by mali by» vy¹kolení ako prví, namiesto toho, aby ich hádzali na skutoènú vodu a oèakávali, ¾e to pripraví aj ¾ivot. Mali by sa tie¾ posudzova» subjektívne, aby sa mohli identifikova» so známou oblas»ou práce. Nedostatoèná identifikácia mô¾e spôsobi» situáciu, ¾e ak ich necháme z dohµadu, prestanú pracova» tak, ako by sme chceli. Osobný výber je v¹ak dôle¾itý: stojí za to zamestna» zamestnancov, ktorí sú propagovaní charakteristicky. Niè nemá vplyv na vytvorenie spoloènosti tak zle ako konflikty posádky. Pamätajte si, ¾e je potrebné trénova» v¹etko z pokladnice.Police s výrobkom by mali by» samozrejme usporiadané tak, aby zákazníci, ktorí nimi prechádzajú, boli schopní voµne prechádza» a aby fronta neparalyzovala dopravu. Celý sklad by mal by» usporiadaný tak, aby sa µudia mohli pozera» - kráde¾e sa bohu¾iaµ v Poµsku stále veµmi èasto, aj monitorovanie v¾dy nepomô¾e, preto¾e v koneènom dôsledku nemô¾eme zakáza» zákazníkom dosta» sa do obchodu, napríklad v mikine, ktorá zabraòuje identifikácii zlodeja. Mali by sme tie¾ pamäta» na to, aby sa fi¹kálne pokladnice neopustili bez starostlivosti. Jedna osoba by mala v¾dy vyjs» pri èinnosti pokladníka.Byt v obchode je veµmi dôle¾itý. Je nemo¾né poveda», ¾e zlo¾enie je neporiadok, neviete, kde v¹etko le¾í, na policiach a podlaha je pokrytá prachom a posledné východisko v stredisku je »a¾ké pova¾ova» za príjemné. Pamätajte si, ¾e v mojom fi¹kálnom vrecku sú stále jemné mince, ktoré sú schopné poskytnú» zákazníkovi zvy¹ok a sledova» stav kotúèa, na ktorom sú potvrdenky vystavené.Ka¾dý majiteµ obchodu by mal na tento problém odpoveda», preto¾e v¹etky vy¹¹ie uvedené otázky ovplyvòujú finanèné výsledky. Preto hladká a praktická pokladnica nie je v¹etko - obchod bude tie¾ chcie», aby vá¹ záujem fungoval dobre.