Pokladoa pkd 86 90e

Kapusta sa dr¾í v jedálni najuznávanej¹ej aj pou¾ívanej zeleniny v miestnej kuchyni. Existuje veµa pokrmov, ktoré sú plánované na základe bielej kapusty alebo kapusty. Od zaèiatku je elektrický kapustový drviè výnimoène jednoduchým jedlom v stravovacích zariadeniach, re¹tauráciách a iných typoch priestorov, ako aj v domácnostiach.

https://ecuproduct.com/sk/bliss-hair-velka-regeneracna-maska-ktora-sa-stara-o-vase-vlasy/

Elektrický zberaè kapusty vám umo¾ní vyradi» akékoµvek mno¾stvo tejto zeleniny rýchlo. Predtým, ako zaènete reza» kapustové hlavy, sú horné listy zbavené a a¾ potom sa pou¾ívajú na skartovanie. Ale skôr ne¾ sa ocitnete v krájaèke, musíte ich zbavi» pevného koreòa. Bohu¾iaµ je vhodné toto opatrenie vytvori» nô¾om, preto¾e moderný rezaèka má schopnos» odstrihnú» koreò pomocou vàtaèky. Na ciferníku prístroja má strednú kapusta sa stane, ¾e znaène vysoká, musí by» oddelené na polovicu pred drvenie. Slicer & nbsp; je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. A telo stroja je natreté trojvrstvovým prá¹kovým lakom. S klzným lo¾iskom a osobitný systém utesnenia celú ¹truktúru nie je citlivá na podmienkach okolitého prostredia sprevádzajúce proces strúhanie kapusty. Na shredder elektrický dostatoène chránené by mali by» ka¾dých pätnás» hodín práce nama¾te hlavné hriadeµ, a pozrite sa na napnutie klinových remeòov. Drviè je poháòaný elektromotorom, ktorý vïaka lisovaciemu zariadeniu poháòa rezný kotúè, ktorý je v¾dy vyrobený z liatiny. Hlavný hriadeµ, na ktoré je vybrané báza tak, aby sa lo¾isko je triviálne a dlhodobé pou¾itie drvièa. Strúhanie kapusty pomocou elektrického drvièa nepredstavuje príli¹ veµa práce, skracuje drvenie mimoriadne úsilie nevy¾aduje veµkej fyzickej role, a preto, keï je úspech v be¾ných drvièov. Èo predstavuje silné postavenie v úspechu skartovania veµkej miery tejto zeleniny. Ïal¹ou výhodou takého zariadenia je, ¾e drvená kapusta nemá schopnos» vypadnú» a vrhnú» ïal¹iu miestnos». Keï¾e pomocou ¹peciálnej násypky ku¾eµovité kapusta priamo vyplýva napr. Hlaveò veµké misky, vaku alebo silá.