Pokladoa emar

V 19. storoèí na¹iel fi¹kálnu pokladnicu Jamesa Jacoba Rittyho na kontrolu zamestnancov jeho krèiem. V Daytone mal niekoµko barov (dokonca sme mali veµkú miestnu mafiu, a to bol príbeh pre zvlá¹tny príbeh. Bol to niekto, kto bol aktívny, a nepáèilo sa mu by» mama. Kto nás má rád? V urèitom bode sa rozsvietila ¾iarovka a zadal plán na vytvorenie ïal¹ieho zariadenia.

Valgus Pro

Toto jedlo prinieslo revolúciu v obchode, hoci prvé kópie boli málo podobné elektronickým registraèným pokladniam - boli doruèené z hodín a zo zásuvky, zatiaµ èo poèas transakcie bol poèu» módny zvuk. Vynálezca po patentovaní zariadenia zalo¾il malú továreò s priateµom, ktorý sa preslávil celým svetom. Aj keï dnes len málo µudí spája meno Rittyho, je dôle¾ité nájs» knihy v knihách a na webových stránkach venovaných fi¹kálnym tlaèiaròam.Dôle¾ité alebo malé fi¹kálne sumy? Voµba závisí od va¹ich potrieb!Spoliehame sa na pokladne pre:- registraèné pokladnice ECR (elektronické registraèné pokladne - nenahraditeµné, s men¹ou pamä»ou RAM, bez mo¾nosti roz¹írenia. Obmedzená pamä» RAM znamená, ¾e po niekoµkých rokoch je zariadenie tvarované na výmenu, aj keï menej èasto, bude trva» dlh¹ie.- pokladnièné pokladne - tzv poèítaèové pokladne - s rozsiahlej¹ou RAM, s mo¾nos»ou výmeny tém a zvy¹ovania obsahu.Medzi pokladnicami ECR mô¾eme rozli¹ova»:- prenosné registraèné pokladne - bezpeèné a nízkoúrovòové mini registre, ideálne pre malých investorov a na podporu outdoorových podujatí- jednorazové registraèné pokladne - známe v kiosku a butiku kvôli ich malej veµkosti, s mo¾nos»ou pripojenia váh a èítaèiek kódov k poèítaèu, dobre fungujú aj pri podomovom predaji- registraèné pokladnice systému - vhodné pre väè¹ie obchody, èo je príle¾itos»ou na splnenie ostatných platobných terminálov, registraèných pokladníc a systému skladovania. Existuje mnoho dobrých pracovných miest, ako je platenie za úèty a predaj mobilných top-upov.