Pokladniena tableta

Postnetová fi¹kálna pokladnica mô¾e by» taká odli¹ná, odkiaµ kópie potvrdenia trpí valcami, papierovými kazetami, ktoré dr¾íme ako fiskálne príklady, prostredníctvom nároènej¹ích, kde kópie potvrdenia sú elektronické. Najèastej¹ie pokladnica a elektronická kópia príjmu dávajú svojim pou¾ívateµom veµa otázok.Vo fi¹kálnych zariadeniach s elektronickou kópiou dokladu je elektronické dátové médium zodpovedajúcou kartou. Vo v¹etkých nástrojoch pou¾ite kartu, ktorú odporúèa výrobca.

Takéto karty mô¾u obsahova» obrovské mno¾stvo informácií. Keï som zistil, ¾e ide o milión príjmov, bol som bez slova. Koµko valcov by som musel ma» taký poèet transakcií? Zaèal som pochopi», preèo je takáto daòová suma jednoduch¹ia. Veµkou výhodou je skutoènos», ¾e pokladnica alebo elektronická tlaèiareò sa nelí¹ia len od tradièných pokladníc. V¹etky funkcie, ktoré vykonávajú nahrávanie kópií výtlaèkov na stránke, sa vytvoria automaticky. Tak¾e pokladòa a elektronická kópia dokladu nám pomáhajú robi» na¹e podnikanie a samozrejme, nezdá sa mi to, je to »a¾ké.

Je tie¾ dokonale koncipované, ¾e pokladnica mô¾e vytvori» vyrovnávaciu pamä» a medzitým mô¾eme uzavrie» takúto zmluvu a pripoji» sa k poèítaèu. Èítanie na¹ich mo¾ností sa nás týka na chvíµu a mô¾eme sa jednoducho opýta», èo je potrebné v konkrétnom okamihu. Táto ¹ikovná pamä» tie¾ v skutoènosti neexistuje nízka, tak¾e po chvíli budete musie» stránku vráti» spä». Toto zdravé jedlo tie¾ nepovoµuje ¾iadne zmeny na karte. Elektronický podpis, ktorý im pomáha zabráni» tomu, aby toto zariadenie detegovalo ru¹enie. Pokladòa nás okrem toho informuje, keï je karta plná a priná¹a nám zatvorením dopravcu. Mô¾ete si len tak nieèo ¾ela», preto¾e robi» milión príjmov je pravdepodobne sen ka¾dého predajcu.Preto sa nebojím z pokladnice s elektronickou kópiou potvrdenia. Je to teda oveµa výhodnej¹ia forma ako celá hromada náhradných papierových kotúèov.