Pokladniena predajoa

Dnes pracujú mnohí Poliaci v zahranièí, tak¾e potrebujem dokumenty prelo¾ené do angliètiny. A mnohé z ich vlastných spoloèností, ktoré pôsobia v globálnom prostredí, vy¾adujú, aby tí, ktorí chcú pracova», predlo¾ili svoj ¾ivotopis v cudzom jazyku, najmä v anglickom ¹týle. V Poµsku, takmer niekto ochotný èíta» prezentuje profesionálne prelo¾ené dokumenty o náboru. Preto je dôle¾ité, aby prekladateµ CV bol zverený ¹pecialistovi.

Najèastej¹ie v Poµsku pí¹eme sami ¾ivotopis alebo sprievodný list, len zriedka ho pou¾ívame ako ¾ena ¹pecializujúca sa na µudské zdroje & nbsp; Medzitým je zvyèajne posledná chyba, ktorá nám priná¹a príle¾itos» ztrati» potenciálnu prácu. Hoci hovoríme po anglicky v komunikaènom názve, nezaoberáme sa ¹peciálnym ¹pecializovaným slovníkom, ktorý sa èasto objavuje v dokumentoch o náboroch. Hoci dávame, ¾e pí¹eme dobre, frázy, ktoré pou¾ívame pre rodený hovorca, znejú zlé, umelé, okam¾ite v oèiach zle prelo¾eného textu, preto¾e èlovek, ktorý má daný jazyk od narodenia, nikdy naozaj nepovedal. Na to musíte ma» na pamäti dobrú jazykovú, gramatickú alebo ¹tylistickú syntax.Bohu¾iaµ je veµmi »a¾ké dosiahnu» úroveò jazykových zruèností, ktorá vám umo¾ní napísa» ideálny ¾ivotopis v cudzom jazyku. Zamestnávatelia potvrdzujú, ¾e ich dokumenty v anglickom ¹týle sú plné typov, pravopisných chýb, gramatických chýb a prenesenia textových polí do pojmov. Samozrejme, ¾e pre pól bude takýto ¾ivotopis jasný, preto¾e si myslí, rovnako ako my v poµ¹tine, ale mô¾eme prida» nejaké problémy rodnému Anglièanovi. Je to ekologický spôsob, ktorý zhor¹uje na¹u situáciu v procese náboru a niekedy dokonca rozhoduje o na¹om neúspechu.Zvlá¹tne rozpaky sú spôsobené chybami v ¾ivotopise, ak sme vstúpili do pokroèilého jazykového vzdelávania v jazykovej skupine. Polovica chudoby, ak sa nepotrebujeme uèi» iný jazyk na jednom mieste doma. Hor¹ie, ak je nápoj z dôle¾itých po¾iadaviek, aby sa umo¾nilo urèité miesto, nieèo, èo v prirodzenej produkcii budeme hra» ka¾dý deò. Potom budú nedostatky v ¾ivotopise urèite diskvalifikované. Stojí za to investova» do profesionálneho prekladu.

Money AmuletMoney Amulet Jedinečný spôsob, ako bohatstvo a prilákať šťastie

zdroj: