Pokladnice alebo fiskalna tlaeiareo

Fiskálna pokladòa nazývaná pokladòa, podobne ako auto, je potrebné pravidelne upravova». Koniec koncov, v dne¹nom úspechu sa diskutovaná revízia uskutoèní najneskôr do dvoch rokov od nedávneho preskúmania alebo fi¹kalizácie. Preskúmanie pokladnice, cena kríz osciluje na váhe od 100 PLN do 200 PLN pri dochádzaní do práce.

Povinnos» kontrolova» pokladnicu je výsledkom správnych právnych aktov. Právnym základom dvojroèného obdobia vykonávania previerok pokladne je § 7 ods. 1 bod 6 v spojení od § 16 ods. 1 nariadenia ministra financií z 28. novembra 2008 v podstate podmienky pre pou¾itie registraèných pokladní. Podµa zákona, a tak s ustanoveniami § 61 ods. 3 Trestného zákona, nevykonanie alebo predèasné vykonanie previerky pokladnice sa pova¾uje za nesprávne vedenie knihy a hrozí ulo¾enie pokuty za daòový delikt. Av¹ak lacnej¹ou mo¾nos»ou pre ka¾dú dvojroènú revíziu je jej ka¾doroèný rast. Pokiaµ ide o preskúmanie registraèných pokladníc, je potrebné spomenú» aj správny èas, ktorý sa uskutoèòuje na platforme daòových príkazov. Spolu s umením. 12 ods. 3 tohto zákona sú termíny uvedené v máji uzavreté v ten deò v horúcom mesiaci, ktorý zaruèuje prvý deò dátumu a ak takýto deò nebol v novom mesiaci - v posledný deò posledného mesiaca.

Povinnos» dohliada» na dátum kontroly pokladnice je na osobe, ktorá je fi¹kálnou pokladòou. Majiteµ by mal informova» servisného technika o potrebe vykonania takéhoto preskúmania do dvoch rokov od poslednej kontroly. Zamestnanec pokladníka v nadväznosti na 5 dní odo dòa doruèenia oznámenia od majiteµa daòového registra musí vykona» povinnú technickú kontrolu pokladnice (§ 31 ods. 4 rozhodnutia o registraèných pokladniach.

Preskúmanie technického stavu pokladnice by malo v prvom rade skontrolova» stav v¹etkých kontrolných peèatí, stav bývania, èitateµnos» fi¹kálnych dokumentov, pracovný program, správnos» prevádzky, stav pamäti a stav batérií.V pláne vyhnú» sa vystaveniu sankcií z pohµadu daòového úradu by daòovník mal monitorova» dátumy kontroly pokladnice.