Poeitaeovy program osp

Dr Farin Man

Systém enova 365 je softvérom triedy ERP, ktorý bol vyvinutý v zmysle zlep¹enia prevádzkyschopnosti spoloènosti. Podµa údajov výrobcu systém enova 365 prevádzkuje viac ako 8 000 vlastných firiem!

Enova spoèíva na sile potrieb týchto podnikov.Multifunkènos» priná¹a presne po¾adovanú funkènos». Modularita umo¾òuje pridáva» a odèíta» funkcie systému, tak¾e mô¾ete získa» od svojej verzie a¾ po pokroèilé funkcie.Systém umo¾òuje plnú mobilitu.Pracuje s kon¹trukciou okien 7 & nbsp; a bude kupova» na slu¾bu na tablete.Ïal¹ie dostupné mo¾nosti sú publikácia na va¹om smartfóne vyhµadávaná webovým prehliadaèom.Systém umo¾òuje plnú kontrolu a plnenie úloh.Operátori sú pridelení z obdobia ¾iadosti. Stav vykonávania èinnosti mo¾no kedykoµvek overi». Tým sa zabránia prestojom v umení a nájdeme chýbajúce dokumenty.

Systém enova je ponúkaný v troch variantoch.1. ©tandardný nákup licencií - stáva sa majetkom klienta spolu s návrhom na jeho aktualizáciu. Táto mo¾nos» je ideálna pre spoloènosti, ktoré vyu¾ívajú dotácie alebo leasing.2. Prenájom softvéru - cena sa zohµadòuje pri tvorbe poplatkov za pou¾ívanie vybraných systémových modulov. Dobrá cesta pre nízke a malé spoloènosti.3. Prenájom tela a infra¹truktúry - celá slu¾ba je vykonávaná dodávateµom. Komponenty sa prenajímajú spolu so serverom, aktualizáciami a zálohami. Systém je pripravený na okam¾ité pou¾itie! & Perfektné rie¹enie pre ¹upky, ktoré nechcú investova» do IT zariadení.

Enova systém je pripravený spoloènos»ou Soneta sp. Z o.o.Spoloènos» bola obleèená v roku 2002 a vïaka vyu¾itiu odborných znalostí a správneho servisu dosiahla úspech na trhu.Cieµom spoloènosti Soneta je vyrába» softvér, ktorý umo¾òuje, aby partneri a klienti dosahovali najvy¹¹iu výkonnos» pri zavádzaní informaèných technológií potrebných na dosiahnutie obchodného úspechu.Názov je sociálne zapojený a podporuje nadácie ako "Wiosna" alebo "Mimo Znny Dymnej".