Po sebe nasledujucom tlmoeeni

VarikosetteVarikosette - Cesta k dokonalým krásnym a zdravým nohám!

Postupný predstavuje formu simultánne tlmoèenie, ale v skutoènosti sa jedná o dva úplne odli¹né typy prekladov. Postupný poèítanie na poslednú, interpret sa nachádza hneï vedµa reproduktora, poèúva jeho prejavu, ktorý nasledoval, pomáha ka¾dý pripravený poznámky prelo¾i» plne do budúceho výkazu. & Nbsp; Simultánne preklady, v¹ak sú vyrobené ¾i» vo zvukotesné interiéroch. V súèasnej dobe za sebou preklady sú nahradené simultánnym prekladom, ale stáva sa, ¾e tento model sa hovorí, preklady, a to najmä v krátkych èastiach µudí na samotných alebo vysoko ¹pecializované stretnutia pozorovania.

Aké sú èrty tlmoèníka? Malo by to by» veµký sklon, aby na ich profesiu. Po prvé, by mala by» ¾ena, veµmi odolný voèi stresu. Postupný sú oveµa dôle¾itej¹ie, ¾e sa uskutoèní úplne na¾ivo, tak¾e osoba, ktorá prekladov by mal ma» nervy z tak zvanej be¾né, nemo¾no vola» v prípadoch, keï je panike, preto¾e do¹li slová prelo¾i» výnos. Potrebné je aj bezchybná dikcia. Na urèenie bol zadarmo a µahko, je potrebné vyrie¹i» ¾eny s tými správnymi jazykových schopností, bez chybami reèi, ku ktorým patrí ru¹eniu komunikácie.

Okrem toho je mimoriadne dôle¾ité, aby sme mali krátkodobé stanovisko. Pravda prekladateµ mô¾e a mal by vzia» poznámky, ktoré mu pomô¾e zapamäta» si text hovorený reproduktora, ale to niè nemení na skutoènosti, ¾e poznámky sú obvykle iba poznámky, nie celý výrok reproduktora. Funkcia po sebe idúcich interpret vytvoril nielen schopnos» zapamäta» si slová, ktoré predniesol ¾eny, ale zároveò energie prelo¾i» ich & nbsp; presne a bez rozpakov v inom jazyku. Ako mô¾ete vidie», bez riadneho preskúmania krátkodobo simultánne tlmoèník je v skutoènosti úplne neproduktívne vo výrobe. V súèasnej dobe, to sa hovorí, ¾e najlep¹ie za sebou idúcich tlmoèníci sú ploché na 10 minút do pamäte text. A ako výsledok, ktorý vo svojej mysli vie sám, treba pripomenú», ¾e urèitá prekladateµ by mal ma» dokonalú znalos» jazyka, znalos» jazyka a idiómov pou¾ívaných v druhom jazyku, a tie¾ vynikajúci & nbsp; sluchu.