Po iaru hasiaceho plynu

Po¾iare mô¾u by» uhasené niekoµkými spôsobmi, ale v¹etko závisí od druhých faktorov. Medzi nimi by sa malo spomenú» horµavý materiál, jeho mno¾stvo a fragmentácia, ako aj po¾iarne vlastnosti. Èas, ktorý uplynul od zaèiatku po¾iaru, je tie¾ dôle¾itý. V akých situáciách bude voda ochladzova»?

Parné hasenie po¾iarom je kalenie vody, ktoré zahàòa riedenie horµavých plynov na spaµovacom povrchu, èo tie¾ zni¾uje koncentráciu kyslíka na cenu, pri ktorej nie je mo¾né spaµovanie zastavi». Koncentrácia kyslíka, pri ktorej je spaµovací proces zablokovaný, prebieha len pri 35% koncentrácii vodnej pary v zmesi alkoholov a pár v spaµovacom povrchu. Je tie¾ potrebné doda», ¾e najlep¹ie hasiace výsledky sú dosiahnuté pri pou¾ití nasýtenej pary, pri tlakoch od 6 do 8 atmosfér.Po¾iare, ktoré sa vyskytujú v uzavretých priestoroch s objemom okolo 500 m3, najèastej¹ie vy¾adujú hasenie parou. Kde sa najèastej¹ie pou¾ívajú vodné pary na hasenie po¾iarov? Bezpochyby sa pena neuvádza v su¹iaròach horµavých materiálov a su¹ièiek dreva. Napríklad existovala para a chránili po¾iare pri èerpaní ropných produktov, na ochranu vulkanizaèných kotlov, rektifikaèných kolónach alebo na ochranu po¾iarov lodí. Hasenie sa vykonáva hasením po¾iaru kvapalín, ktorých teplota je najmenej 60 ° C. Stojí za to vedie», ¾e uhasenie alebo zabezpeèenie miesta po¾iaru pri zachovaní vodnej pary bude naposledy prínosné, tým vy¹¹í je bod vzplanutia kvapaliny. Pri úspechoch plynových po¾iarov je vodná para u¾itoèná, ale len v uzavretých priestoroch s malou kry¹tálovou kapacitou. Okrem toho sa pou¾íva vodná para a na hasenie po¾iaru pevných predmetov, ako sú elektrické alebo poèítaèové pokrmy.Stojí za zmienku, ¾e pary ako hasièský materiál sa pravdepodobne nebudú pou¾íva» v prírodných priestoroch. Av¹ak nielen. Vodné pary by nemali by» úspe¹né, ak sú potrebné veµké efekty chladenia. Navy¹e sa para neuplatòuje sama v miestnostiach, v ktorých mô¾e prinies» popáleniny do nich.Ak v¹ak pou¾ívate vodnú paru, nezabudnite na bezpeènos». Vodná para je médium, ktoré mô¾e by» jednoznaène spálené. Kalenie parou súvisí s rizikom zákalu povrchu a vlhkosti vzduchu.