Paragon reddit

Èasto poèujeme o práci, ktorú pou¾ívajú µudia na to, aby si vybrali potvrdenie z obchodu. A pre malého jedáka chleba tento doklad alebo jeho chyba nemá najmen¹í význam. Koniec koncov, bude plati» to isté za nákupy, bez ohµadu na to, èi bude ma» potvrdenie, alebo nie. A pre túto ïal¹iu stránku, t. J. Predávajúceho a majiteµa obchodu, je to veµký rozdiel. Vystavenie potvrdenia znamená, ¾e nákup klienta je vyrovnaný s titulom ¹tátnej pokladnice.

Povinnos» vystavi» potvrdenieAle ¾e tento doklad nevyèerpá, u¹etrí na tom, preto¾e nebude môc» kúpi» a v¹etky peniaze, ktoré zákazník vynalo¾í, sa dostanú do vrecka. Táto nová cesta nie je mo¾ná a otvorená. Z toho vyplýva povinnos» umiestni» pokladnicu v sklade. V prípade poslednej sumy by ste mali vlo¾i» v¹etky nákupy uskutoènené zákazníkmi a nevyhnutne vyda» potvrdenie zákazníkovi. Mô¾e sa sta», ¾e kontrola nad hlavou ¹tátnej pokladnice príde do obchodného domu bez toho, aby sa objavila, a v èase, keï nevydáme potvrdenie, alebo e¹te hor¹ie, nebudeme kupova» nákupy za urèitú sumu, budeme ma» obrovské problémy. Existuje mimoriadne veµká finanèná pokuta nielen pre majiteµa obchodu, ale aj pre predávajúceho. Preto by sme mali ma» na pamäti, ¾e pri výrobe v podnikaní nás zaujíma povinnos» urazi» sumu, aj keï zamestnávateµ bol nespoµahlivý a musel robi» inak. V prípade kontroly bude predávajúci navy¹e zodpovedný za zlé správanie.

Daòové únikyZa predpokladu, ¾e tento obchod, mali by ste vedie», ¾e musí vybra» fiskálne poèítadlo. Finanèná hotovos» v podnikaní je naozaj nevyhnutná, rovnako ako materiál, ktorý predávame. Bez toho istého, aj bez druhého obchodu nemô¾e by». Správne zaregistrované príjmy v konkrétnom obchode, »a¾¹ie príjmy z obchodu a to, èo je viac splatné. Aj keï to nemô¾e by» vysvetlením nedostatku zaplatených príjmov. Dane platia v¹etky a v¹etko sa odhaduje u daòového úradu. A naozaj, dane z príjmov nie sú tak obrovské ako pravdepodobné sankcie za nevyberanie na pokladnici. Je to taká veµká cena pokút, a preto nestojí za to riskova». Mô¾eme poslednú nepochybne rozdeli» oveµa viac ako plati» daò.

Výber správnej pokladniceJe dôle¾ité, aby pokladnica bola kompatibilná s miestnymi podnikmi, preto¾e výber kaskád je otvorený. Existujú rôzne fi¹kálne pokladnice. Vyberáme ten správny model, ktorý uva¾uje o type a pozícii obchodu, ktorý budeme smerova». Myslel si, ¾e obchod bude veµa predajcov, je veµmi potrebné a umiestni v hotovosti za to, èo sa deje ïaleko pokladnice. V dobrom slova zmysle nájs» fi¹kálnej zariadení, mo¾no budete chcie» pozrie» na rozmanitos» názorov na internete, vyhµadávaèe zadaním hesla "obchod pokladnice."